Zapojením našej školy do projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II " sa náš školský podporný tím  rozšíril o ďalších členov.

Cieľom tímu je podpora všetkých žiakov našej školy pri vzdelávaní , ich emocionálnom prežívaní , zlepšení vzťahov v triede, vzájomné akceptovanie a rešpekt medzi nimi.

 

Školský podporný tím:

Školský psychológ : Mgr. Renáta Fuňáková

Je k dispozícii žiakom, ktorých trápi akýkoľvek problém, ktorý môže narúšať vzdelávací proces. Je trpezlivým a pozorným poslucháčom, konzultantom a mediátorom pre každého žiaka.

Sociálny pedagóg : Mgr. Iveta Janušková

Vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva a to najmä pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi.

Školský špeciálny pedagóg : Mgr. Alena Šimovičová

Poskytuje starostlivosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom, ktorí majú z rôznych dôvodov ťažkosti v učení.

Asistent : Mgr. Ivana Gračková

                  Bc. Soňa Máčalová

                  Bc. Alžbeta Sýkorová

Pracuje  so žiakmi priamo na vyučovacej hodine. Je pomocníkom učiteľa i žiaka .

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
    Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
  • 032/6521012

    Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
    032/6520544

Fotogaléria