Inkluzívny tím spoločne pracuje na podpore všetkých žiakov našej školy. Cieľom inkluzívneho tímu nie je len vzdelávanie žiakov, ale aj ich emocionálne prežívanie, spoločné vzťahy, vzájomné akceptovanie a rešpekt medzi nimi.

Členovia inkluzívneho tímu:

Školský psychológ : Mgr. Renáta Fuňáková

Je k dispozícii žiakom, ktorých trápi akýkoľvek problém, ktorý môže narúšať vzdelávací proces. Je trpezlivým a pozorným poslucháčom, konzultantom a mediátorom pre každého žiaka.

Sociálny pedagóg : Mgr. Iveta Janušková

Vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva a to najmä pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi.

Školský špeciálny pedagóg : Mgr. Alena Šimovičová

Vykonáva odborné činnosti v rámci pomoci žiakom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami a inými ťažkosťami, ktoré sťažujú proces vyučovania.

Asistent : Mgr. Ivana Gračková

                  Bc. Soňa Máčalová

                  Bc. Alžbeta Sýkorová

Pracuje  so žiakmi priamo na vyučovacej hodine. Je pomocníkom učiteľa i žiaka .

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
  • 032/6521012

    Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
    032/6520544

Fotogaléria