Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

         

Kto je školský špeciálny pedagóg? 

V škole pracuje školský špeciálny pedagóg Mgr.Alena Šimovičová. Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga tvorí priama činnosť so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami/ŠVVP/.  Za žiaka so ŠVVP sú považovaní žiaci so zdravotným znevýhodnením/ zdravotným postihnutím, žiaci chorí  alebo zdravotne oslabení, žiaci s vývojovými poruchami učenia a správania /,  žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia, žiaci s nadaním. V starostlivosti špeciálneho pedagóga  sú prevažnej miere  deti s vývojovými  poruchami učenia a správania.

Špeciálny pedagóg sa zameriava na vyhľadávanie detí s ťažkosťami od prvého ročníka. V prípade zistenia príčin neúspechu, nasleduje podporný program zameraný na odstránenie príčin. Pokiaľ nedochádza k zlepšeniu, je navrhnuté vyšetrenie na odbornom pracovisku . Pre ďalší postup vzdelávania sú smerodajné výsledky vyšetrenia.


 
Ktoré sú najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia a správania?

Dyskalkúlia porucha osvojovania matematických schopností

Dyslexia - porucha osvojovania schopnosti čítať bežnými metódami

Dysortografia - porucha osvojovania pravopisu

Dysgrafia - porucha osvojovania schopnosti písať

ADHD- porucha pozornosti, hyperaktivita a impulzivita

ADD - porucha pozornosti bez impulzivity a hyperaktivity

      Ako pracuje školský špeciálny pedagóg ?


Špeciálny pedagóg poskytuje všetkým deťom so špeciálno - výchovno vzdelávacími potrebami  individuálnu alebo skupinovú starostlivosť /2-3 deti/ predovšetkým na 1.stupni v kabinete špeciálneho pedagóga. Starostlivosť je zameraná na  oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: technika čítania, porozumenie čítanému textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.
Pri nápravach využíva reedukačné a kompenzačné pomôcky/ prehľadné tabuľky, obrázky, čítacie okienka, bzučiak, alternatívne texty, pracovné listy na rozvoj koncentrácie, pozornosti, zmyslového vnímania, počítačové programy.../.

Výhodou je , že dieťa nemusí dochádzať na reedukácie porúch učenia do poradenských zariadení, ale starostlivosť o dieťa je zaistená priamo v škole počas vyučovania.                                

  Kedy sú konzultačné hodiny?

  - v pondelok od 8:00 do 9:00 , v stredu  od 13:00 do 15:00

-  podľa potreby po telefonickom, mailovom a osobnom dohovore
       Možnosti kontaktu:   

cez telefón školy : 032 652 1012

e-mail : a.simovicova@zsdhony.sk

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
    Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
  • 032-6521012

    Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
    032-6520544

Fotogaléria