Špeciálny pedagóg

 

 

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Alena Šimovičová

 

 • Náplň práce školského špeciálneho pedagóga  tvorí priama činnosť so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/.  Za žiaka so ŠVVP sú považovaní žiaci so zdravotným znevýhodnením/ zdravotným postihnutím, žiaci chorí  alebo zdravotne oslabení, žiaci s vývinovými poruchami učenia a správania/,  žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia, žiaci s nadaním.
 • Svoju   starostlivosť  zameriava  aj na  všetkých  ostatných  žiakov,  ktorí  potrebujú  špeciálno-

        pedagogickú  starostlivosť založenú na krátkodobých či dlhodobých podporných opatreniach,

           na    preventívne    aktivity,  systematické    pozorovanie  a   diagnostiku  žiakov  v  spolupráci

           s  triednymi učiteľmi.

 • Ku školskému špeciálnemu pedagógovi sa žiaci dostávajú na doporučenie odborného pracoviska, učiteľa alebo na žiadosť rodičov.
 • Školský špeciálny pedagóg pracuje s deťmi individuálne /v malých skupinách/ v kabinete špeciálneho pedagóga alebo priamo na vyučovacej hodine v triede.
 • Starostlivosť je najčastejšie zameraná na  tieto oblasti: technika čítania, porozumenie čítanému textu, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, písomný prejav,  pravopis, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, pozornosti,  rozvoj  a číselných predstáv, základných matematických operácií  a pod.
 • Pri svojej práci využíva reedukačné a kompenzačné pomôcky/ prehľadné tabuľky, obrázky, pracovné listy upravené podľa potreby žiaka, čítacie okienka, bzučiak, alternatívne texty, počítačové programy, didaktické hry, puzzle, skladačky, čitateľské tabuľky... atď.
 • K individuálnej systematickej práci je nutný písomný súhlas rodičov alebo zákonných zástupcov.
 • Výhodou je , že dieťa nemusí dochádzať na reedukácie  do poradenských zariadení, ale starostlivosť o dieťa je zabezpečená priamo v škole počas vyučovania.

 

 • Čo môže pre Vás urobiť ?
 • prekonzultovať problémy Vášho dieťaťa,
 • realizovať orientačnú špeciálno-pedagogickú diagnostiku dieťaťa,
 • navrhnúť nápravné opatrenia a konkrétne odporúčania (ako pomôcť),
 • poskytnúť systematickú starostlivosť o žiaka v škole,
 • pravidelné konzultácie. 

           Konzultačné hodiny pre rodičov streda: 14:00 - 15:30 h

 • Stretnutie  je možné dohodnúť  aj mimo stánkových hodín :

           osobne: denne od 7:30 do 8:00 h

           telefonicky: 032/65 210 12

           e-mailom:  alenasimovic©gmail.com

 • Pracovňa: kabinet špeciálneho pedagóga, hlavná budova, 2.poschodie.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

Fotogaléria