Súčasnosť školy História školy

O škole

Súčasnosť školy

             

     V súčasnosti školu navštevuje 630 žiakov v 27 triedach.

Prevažná väčšina žiakov našej školy je z okolitého sídliska ale aj z iných častí mesta. Nezanedbateľnú časť žiakov tvoria deti z okolitých obcí, ktorých rodičia pracujú v centre mesta. Dochádzajúci žiaci navštevujú prevažne triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov.

V škole vzdelávame aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, niektorých aj ako začlenených žiakov. Nakoľko škola nie je stavebne upravená, nie je možné vzdelávať žiakov so závažnejším telesným postihnutím. So všetkými žiakmi so ŠVVP pracuje školský špeciálny pedagóg.

Žiaci pochádzajú z rôzneho sociálneho prostredia, avšak väčšina žiakov je z úplných rodín. Iba minimum žiakov vyrastá v rodinách v hmotnej núdzi.

Žiakov so záujmom a nadaním motivujeme k účasti na súťažiach, čo sa nám aj darí tak, aby sa každé dieťa, ktoré má primerané schopnosti, mohlo zapojiť do súťaží v škole a tí najlepší aj v ďalších postupových kolách.

Pedagogický zbor sa skladá z asi 50 pedagogických zamestnancov. Podstatnú časť tvoria skúsení pedagógovia s dlhoročnou praxou v škole. Každoročne sa pedagogický zbor prirodzene obmieňa, pričom sa snažíme, aby bola zachovaná odbornosť vyučovania. Odbornosť vyučovania  sa už dlhoročne udržuje nad 94%.

V škole pracuje výchovný poradca, koordinátor protidrogovej, environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu, sociálny pedagóg. Pre žiakov so ŠVVP a ich rodičov je k dispozícií špeciálny pedagóg. Pedagogický zbor je takmer úplne tvorený ženami.

     Škola sa naďalej špecializuje na výuku cudzích jazykov. Od 5. ročníka sú zriadené triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, do ktorých sú prijímaní žiaci na základe prijímacích pohovorov zo slovenského a anglického jazyka, ktoré sa konajú na prelome mesiacov máj - jún.

     Vo výberových triedach sa žiaci od 5.ročníka vyučujú aj nemecký alebo ruský jazyk. Pre posilnenie vyučovania jazykov sme od školského roka 2005/2006 zaviedli  vyučovanie anglického jazyka už od 1.ročníka.

      V škole pracuje Školský klub pre deti 1. - 4. ročníka. Navštevovať ho môžu aj žiaci 5. - 9. ročníka, hlavne v ranných hodinách.


 

Prevádzka ŠK:

Ráno:      6:00 - 7:45 hod.

Poobede: 11:35 - 17:00 hod.

Poplatok za ŠK je 6,33 € na mesiac.
     Fotografie školy nájdete v prečinku FOTOALBUM

http://zsdhonytn.edupage.org/album/?    

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
  • 032/6521012

    Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
    032/6520544

Fotogaléria