• Detská osobnosť mesta Trenčín

  Z rúk primátora mesta Richarda Rybníčka si vo štvrtok 23. júna 2022 prevzalo ocenenie Detská osobnosť mesta Trenčín 19 jednotlivcov a 5 tímov, medzi ktorými bolo až 8 talentovaných žiakov našej školy. Pán primátor v príhovore ocenil najmä mimoriadne úsilie, trpezlivosť, množstvo času a vnútornej sily, ktoré každý tím či jednotlivec pod vedením učiteľov, trénerov a rodičov museli obetovať, aby patrili medzi tých najlepších. Tieto výsledky sú o to cennejšie, že boli poznačené nepriaznivými okolnosťami a dôsledkami náročného pandemického obdobia. Slová vďaky za vynikajúcu reprezentáciu školy i mesta a uznania za fantastickú prácu si vypočuli títo žiaci: 

  Predmetové olympiády: 
  NELA GAŽOVÁ 7.C -  pedagóg: Mgr. Valtová
  3. miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku
  Nelka je veľmi svedomitou žiačkou. Je chápavá, vnímavá a citlivá k potrebám iných. Zakaždých okolností vie byť pokojná a rozvážna. Intenzívne sa zaujíma o cudzie jazyky, najmä o nemecký jazyk. Jej neoblomná vôľa stále sa zlepšovať, jej zmysel pre zodpovednosť a pozitívny vzťah k nemeckému jazyku priniesol svoje ovocie v podobe
  3. miesta na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku. Medzi ďalšie Nelkine záujmy, patrí šport a hudba, predovšetkým hra na gitare. 
  ELIŠKA MITÝĽOVÁ 8.C - pedagóg: PaedDr. Bočkayová, Mgr. Halgošová
  2. miesto v krajskom kole Olympiády v ruskom jazyku a 3. miesto v krajskom kole Biologickej olympiády
  Eliška je mimoriadne tvorivá s nevšedným talentom pre spoločenské tance, v ktorých patrí vo svojej kategórii k slovenskej špičke. Zbožňuje jazdu na koni, ale aj kreslenie a už budúci rok bude absolventkou ZUŠ K. Pádivého vo výtvarnom odbore. Patrí i medzi najlepších žiakov ZŠ, Dlhé Hony. Zúčastnila sa viacerých olympiád a súťaží. Na krajskom kole olympiády z dejepisu obsadila 4. miesto, na krajskom kole olympiády z ruského jazyka 2.mesto a na krajskom kole olympiády z biológie 3.miesto. Má neuhasiteľnú túžbu po nových informáciách a mimoriadne schopnosti v prírodovednej oblasti, v predmetoch ako sú matematika a fyzika.
  Umelecké súťaže:
  EMA VAVRÍKOVÁ 7.B pedagóg: Mgr. Fabová
  2. miesto v krajskom kole Slávik Slovenska
  Siedmačka Emka sa odmalička tešila na tanec a spev ľudových piesní v DFS Laštek v Ilave. Je temperamentná, bezprostredná priateľská, veselá. S nadšením začala objavovať svet hudby aj na ZUŠ v Ilave. Postupne sa začala venovať sólovému spevu, hre na klavíri a prácu v dramatickom odbore. Ema získala mnohé úspechy v domácich i zahraničných súťažiach v speve ľudových  či populárnych piesní. Vyspievala si napríklad zlaté pásmo v  súťaži Bojnická perla alebo aj 2. miesto v krajskom kole Slávika Slovenska.
  TATIANA KRAJČOVIČOVÁ 6.C -  pedagóg: Mgr. Fabová
  postup do celoslovenského kola v rétorike Štúrov Zvolen
  Medzi hlavné záujmy veľmi skromnej, empatickej a vnímavej Tatiany patrí objavovanie sveta literatúry, krásy písaného slova, hudby a folklóru. Je všestranne nadaná a nebojí sa ani sveta matematiky. No práve záujem o literatúru a pohotové vymýšľanie rozprávok a príbehov, ktorými často zabávala mladšiu sestru, zúročila aj v súťaži Dubčekov rétorický Uhrovec, kde získala v krajskom kole 1. miesto. Je obdivuhodné, ako hravo, inteligentne a s ľahkosťou dokáže spájať slová do pútavých viet, improvizovať a v krátkom čase vypointovať príbeh do nečakaného záveru. Svoj talent preukázala i na celoslovenskom kole rétorickej súťaže Štúrov Zvolen.

  JAKUB LESAJ 6.B  - pedagóg: PaedDr. Kaliňáková
  bronzové pásmo v celoslovenskom kole Hviezdoslavov Kubín   

  Kubko je usmievavý, radosť a pozitívnu energiu rozdávajúci. Veľmi rád vtipkuje. Srdečnosť, obetavosť, úprimnosť a priateľskosť patria k jeho charakterovým vlastnostiam. V škole dosahuje vynikajúce výsledky a úspešne sa zúčastňuje mnohých súťaží. Jeho najväčšou vášňou je šport, zvlášť futbal. No tento školský rok dosiahol prvýkrát aj úspech v prednese prózy, kde bodovala jeho nenútená prirodzenosť a rozprávačský talent. Na okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko získal 2.miesto a na súťaži Hviezdoslavov Kubín sa prebojoval až do krajského kola, kde z 1.miesta postúpil do celoštátneho kola.
  EMA PAŠKOVÁ 5.A -  pedagóg: Mgr. Trembecká
  strieborné pásmo v celoslovenskom kole Hviezdoslavov Kubín 

  Ema vyniká usilovnosťou, spoľahlivosťou a zodpovedným prístupom k práci. Láska a pozitívny vzťah ku knihe sa u nej prejavili s prvými písmenkami. Vyše 6 rokov sa venuje gymnastike. Okrem športovania sa rada venuje kreatívnemu tvoreniu výrobkov. Má rada prírodu i humor a tieto témy si vyberá i pre svoju recitáciu. Jej cieľom je zaujať i pobaviť svojho poslucháča. Na krajskej súťaži získala 1. miesto s postupom do celoštátneho kola. Tam potvrdila svoje schopnosti a domov si odniesla strieborné pásmo.  
  SOFIA HALÁSOVÁ 8.B  - pedagóg: Mgr. Fabová
  2. miesto v krajskom kole Hviezdoslavov Kubín   

  Kamarátka s poéziou – aj takto by sme mohli charakterizovať Sofiu. Najradšej oddychuje s pastelkami alebo štetcom v ruke. Medzi jej typické vlastnosti patrí kreativita, prirodzená láskavosť, empatia a pozorovací talent. Odmalička ju zaujímala literatúra, ale očaril ju najmä jazyk poézie. Má na konte 2. miesto v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, ale je aj autorkou svojich vlastných básní. Poézia je pre ňu priestorom, kde metaforicky vyjadruje svoje pocity, myšlienky i filozofické postoje k aktuálnym spoločenským otázkam.   

  EMÍLIA ŠKVARENINOVÁ -  pedagóg: Mgr. Fabová
  strieborné pásmo v celoslovenskom kole Hviezdoslavovho Kubína

  Emília ostatným prináša radosť z objavovania krásy hudby a slova. Láska k čítaniu a literatúre sa u nej prebudila s prvými vetami v šlabikári. Jej empatia, nevšedná vnímavosť, pozorovací talent, citlivosť a fantázia si našli svoje miesto v umeleckom prednese prózy. Na 65. ročníku našej najstaršej recitačnej súťaže Hviezdoslav Kubín opäť potvrdila, podľa slov poroty, že je rodenou rozprávačkou príbehov. Umiestnila sa v striebornom pásme na celoslovenskom kole Hviezdoslavovho Kubína.

 • Finančné vzdelávanie

  Naša škola sa zúčastnila projektu  “Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní“. Cieľom projektu je rozvíjať schopnosť žiakov orientovať sa vo sfére peňazí, prijímať finančné rozhodnutia a  vedieť hospodáriť s peniazmi v každodenných životných situáciách. Tento finančno-vzdelávací projekt je realizovaný za pomoci európskych štrukturálnych a investičných fondov.

  Na seminároch sa zúčastnili  žiaci 9. ročníka. Tí mali možnosť precvičiť nielen znalosti v základných pojmoch bankovníctva a poisťovníctva, ale i  rozšíriť vedomosti o základné ekonomické pojmy, vyriešiť príklad zostavenia  rodinného rozpočtu a pochopiť  základné princípy investovania. Žiaci ocenili hravú formu výučby – nielen prednášanie, ale i rôzne súťaže, skupinovú prácu, prezentácie svojich názorov i diskusiu na aktuálne ekonomické témy.

  Merateľným ukazovateľom  úspešnosti seminárov by mohla byť úspešnosť výstupných testov, ktorá sa po ukončení seminárov pohybovala na úrovni 77% (vstup 63%) Z toho možno odvodiť fakt, že tí, ktorí sa rozhodli prednášku vnímať, si cieľové základné poznatky odniesli:)))


  obrázok.png

 • DOPRAVNÁ VÝCHOVA

  Bezpečnosť na cestách je dôležitá nielen pre dospelých, ale najmä pre deti. Vo všetkých triedach sa deti 1. stupňa oboznámili s pravidlami cestnej premávky a hne´d si svoje vedomosti preverili na cvičnom dopravnom ihrisku.

 • Čitateľský maratón

  V týždni od 20. do 24. júna sa organizoval vo všetkých triedach na 1.stupni 13. ročník detského čitateľského maratónu - ČÍTAJME SI 2022. Do každej triedy prišla pani knihovníčka , s deťmi si vybrali knižku a spoločne si čítali.

 • OZO - 1. stupeň

  Dňa 27.6. sa všetky triedy zúčastnili cvičenia OZO. Niektoré triedy išli na Brezinu, kde prešli náučný chodník, iné triedy išli  smerom do Nozdrkoviec.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Tento rok sa našim žiakom podaril husársky kúsok. V šk. roku 2021/22 sa uskutočnili až dva ročníky súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, nakoľko 67. ročník súťaže bol výrazne poznačený pandémiou a jeho finále sa neustále posúvalo. Napriek náročnému obdobiu si v obidvoch ročníkoch naši žiaci vybojovali možnosť predviesť svoje umenie na najvyššej celoslovenskej úrovni. Ich skvelé recitačné výkony boli v silnej konkurencii ocenené zlatým, strieborným i bronzovým pásmom.
  67. ročník HK október 2021 – prednes prózy:
  Ema Pašková I. kategória strieborné pásmo
  Emília Škvareninová III. kategória strieborné pásmo

  68. ročník HK jún 2022 – prednes prózy:
  Jakub Lesaj II. kategória bronzové pásmo

  BLAHOŽELÁME!

 • Oznam ŠJ

  Z dôvodu ukončenia školského roka, Vás žiadam o ukončenie odhlasovania stravy do 24.06.2022. V prípade choroby dieťaťa si môžete prevziať obed v čistých nádobách, ktoré si donesiete so sebou.

  Za pochopenie ďakujem

  Bušová – vedúca ŠJ

 • Geografické projekty

  Žiaci II. stupňa, ktorí sa zaujímajú o geografiu, sa zapojili do dobrovoľnej tvorby projektov. Keďže v jednotlivých ročníkoch sa učia o rôznych častiach sveta, vybrali si krajinu, o ktorej počuli na geografii. Pracovali po skupinách (výnimočne aj jednotlivci) a najskôr sa zamerali na zisťovanie zaujímavých faktov o vybraných štátoch. Tieto potom spracovali do „knižnej“ podoby. Ich „bedeckre“ obsahovali okrem základných údajov hlavne informácie o turisticky zaujímavých miestach, ako aj o jedinečnostiach a zaujímavostiach z oblasti geografie, politiky, kultúry, atď. Ďalšou časťou ich projektu bolo vytvorenie priestorového objektu, ktorý je typický pre vybratú krajinu alebo objekt, ktorý ich pri štúdiu najviac zaujal. Práve tieto objekty sa najviac páčili spolužiakom, lebo sú naozaj veľmi vydarené. Posúdiť to môžete sami, ak navštívite výstavu prác v OC Laugarício. Výstava je tam od 6.6.2022 do 26.6.2022. Tak sa poponáhľajte, aby ste to ešte stihli. Stojí to za to! 

 • Prvácke včeličky

  Zhodiť roj včiel a chytiť ho do rojáčika nie je ľahká úloha ani pre skúseného včelára, ale žiaci z 1. C
  zvládli túto úlohu na jednotku. Samozrejme, pasovali sa i s ďalšími úlohami. Nosili vodu pre včeličky, plnili plást, vytvorili dlhý chodník z kvetov, tancovali včelí tanec, skladali včelu z lega. Dokázali, že poznajú kvety a potrápili si svoje hlavičky v teste o včelách. Na záver zasadili pre včely kvety a postavili im domček. Po súťaži čakala deti sladká odmena – ochutnávka medu, medovníková včela a iné dobroty.
  Naším cieľom bolo nielen si trošku zasúťažiť, ale odniesť si aj užitočné informácie o tomto vzácnom
  tvorovi. Všetci prítomní zažili krásne odpoludnie, ale najdôležitejšie je, že žiaci si budú pamätať, že včielka ako spoločenský hmyz je darkyňa života na Zemi.

 • Tvorivé dielne 1.B

  Dňa 16.júna boli žiaci 1.B triedy na Tvorivých dielňach v galérii M. A. Bazovského. Ako prvú si pozreli výstavu TOTO! je Kabinet ilustrácie XVIII. — Ferdinanda Hložníka, v ktorej sa zoznámili so šlabikárom, z ktorého sa učili ešte ich starí rodiča. Ďalej si pozreli diela výtvarnej umelkyne Jany Bednárovej, ktoré portrétujú jedinečnú atmosféru pralesa v severovýchodnej časti Indie, kde autorka dlhodobo žije. Deti si pozreli aj dokument, v ktorom si mohli pozrieť ako tieto plenérové obrazy maľovala uprostred divokej prírody. Potom prešli do ateliéru, kde dostali materiál na kreslenie. Podľa svojej fantázie mali nakresliť obrazy, ktoré zobrazujú život v pralese. Deťom sa výstava a tvorivé dielne páčili.

 • Joga pre deti

  Dńa 10.6.2022 sa realizovala pre žiakov 5.B triedy zaujímavá športová akcia pod názvom Joga pre deti. Pre žiakov bola vytvorená príjemná pozitívna atmosféra, ktorá podnecovala žiakov k inovatívnej forme cvičenia. Prostredníctvom tohto cvičenia sme sa snažili motivovať žiakov k pohybovej aktivite a zároveň ich povzbudiť k posilňovaniu a správnemu držaniu tela. V rámci tejto aktivity sme sa snažili vytvárť symbiózu tela a duše, ktorá by bola správnym postupom k odburávaniu stresu, správneho dýchania a zosúladenie tela a mysle do jedného celku. S postupom času by vnímali jogu ako súčasť svojho života.

 • Výlet 8.B triedy

  15.-16.6.2022 ráno o 8:00 sme nasadli do autobusu a s úsmevom na tvári sme vycestovali smerom k dobrodružstvám nášho koncoročného výletu. Keď sa už za oknami mihali vrcholky hôr, v diaľke sme uvideli kaštieľ Patrovec a onedlho sme pred jeho bránou úspešne zahájili dva dni plné radosti a zábavy. Prvé hodiny sme strávili vonku, kde si každý žiak prišiel na svoje. Niektorí hrali loptové hry, iní zase objavovali zákutia rozsiahleho dvora. Obed sme mali v prepychovej jedálni, kde sme sa dosýta najedli, a tak sa pripravili na poobednajší výlet okolo magicky krásneho jazera Sinica. Prešli sme sa okolo neho a aj keď sa nám to nezdalo, pretože sme sa všetci s nadšením rozprávali, prešli sme niekoľko kilometrov. Na izbách nás čakali pohodlné postele, kde sme si mohli oddýchnuť. Večer sme pozerali film a onedlho sme sa spokojní vrátili naspäť. Druhý deň sme sa po raňajkách vybrali na ďalší výlet – Dubodielsku kyselku. Tieto dva dni plné radosti a nezabudnuteľných zážitkov nám neuveriteľne rýchlo utiekli. No veríme, že na nás čaká ešte veľa takýchto výletov. 

 • Florbalové úspechy našich bývalých žiakov

  Filip Cifranič, Jakub Repka, Tomáš Bulejčík a Matej Galajda sa v drese 1.FBC Trenčín stali víťazmi extraligy SZFB v kategórii mužov a zdvihli nad hlavu pohár pre Majstrov Slovenskej republiky.

  Tomáš Bulejčik, Damian Dohál  a Matúš Kyselica sa v drese 1.FBC Trenčín  stali víťazmi ligy dorastencov. 

 • Prváci na výlete

  Dňa 13. 6. žiaci prvého ročníka absolvovali školský výlet na MiniFARMU LubinaNa úvod tety animátorky oboznámili deti s pravidlami a priebehom prehliadky. Pri každom zvieratku sme sa chvíľu zastavili a vypočuli si krátke a výstižné informácie, pričom si tak deti rozšírili už získané poznatky o zvieratách. Animátorky nám  ochotne porozprávali  príbehy o zvieratkách a zodpovedali žiakom všetky zvedavé otázky. Počas návštevy mohli deti zvieratká nakŕmiť, učesať ale i pohladkať. Niektoré deti mali z toho obavu, ale nakoniec našli odvahu a ponúkli zvieratám krmivo z dlane. Nakŕmili sme sliepočky kozy, ovce, oslíka, klokana a lamy. Pretože deti majú zvieratká rady, toto bolo to pravé miesto, kde si ich mohli užiť a potešiť sa s nimi.

 • Majstrovstvá Slovenska žiakov Košice

  V sobotu sa naši žiaci Alžbeta Jánošíkova 9.B a Filip Motlo 8.A zúčastnili MSR žiakov vo vzpieraní v Košiciach. Po osobných rekordoch obsadili krásne 3.miesto vo svojej kategórii . Blahoželáme a držíme palce k ďalším úspechom.

 • Literárna exkurzia

  Naši šiestaci sa 25.5.2022 vybrali do regiónu Orava na literárno-poznávaciu exkurziu. Najprv ich kroky viedli na Oravský hrad, ktorý je jednou z najväčších turistických atrakcií severného Slovenska. Nachádza sa tu niekoľko expozícií, ktoré si žiaci po zdolaní 668 schodov mohli v rámci prehliadky hradu pozrieť. Potom sa žiaci presunuli do Dolného Kubína, kde sa zastavili v literárnom múzeu P. O. Hviezdoslava. V jednotlivých miestnostiach múzea si po skončení odborného výkladu žiaci prezreli obrazový a textový materiál doplnený osobnými vecami z pozostalosti tohto významného slovenského spisovateľa.

 • Výlet do Terchovej

  Tredy 7.A a 7.B sa vybrali na koncoročný výlat do Terchovej. Počasie bolo krásne, čo umožnilo nerušený výhľad z rozhladne na celú Terchovú aj  sochu Jánošíka. Navštívili sme múzeum ,kde nám premietli krátky dokument a prezreli sme si výstavu exponátov. V kostole obdivovali pohyblivý Betlehem, previezli sa vláčikom po obci s veľmi vtipným sprievodcom. Veľký zážitok bola túra v Jánošikových dierach. Výlet sme ukončili dobrým obedom na kolibe v Zázrivej spojený s predvedením výroby syrových nití, oštiepkov. Nakúpili sme výrobky, suveníry, navštívili salaš . Cestu späť sme si spríjemnili počúvaním hudby , bolo nám super.

 • Športové popoludnie

  Dňa 9. 6. 2022 žiaci z 1.C súťažili v netradičných športových disciplínach. Vyskúšali si beh na neposlušných lyžiach, hod gumákou na cieľ, skok s kufrom do diaľky, hádzanie loptou na rozhojdanú plechovku a ďalšie... Deti súťažili s plným nasadením a aj keď nešlo o žiadne medaily, výkony boli výborné. Vyskúšali si nielen svoje sily a schopnosti, ale hlavne zažili spolu krásne odpoludnie, plné zábavy a smiechu.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Športové popoludnie.

 • MDD

  Aj tento rok svoj sviatok oslávili druháci športovo. Na tenisových kurtoch V Hoss Sport Centre už na deti čakali tenisoví tréneri, manželia Kϋhllofelovci. Pripravili pre nich rôzne športové aktivity, ktoré preverili detskú športovú obratnosť, vytrvalosť a zdatnosť. Za svoje výkony boli deti odmenené malým darčekom.

 • Biologická exkurzia

  Dňa 27.5.2022 5.ročník absolvoval biologickú exkurziu do ZOO Bojnice. Žiakom na začiatku boli zadané úlohy, ktoré museli počas prehliadky plniť, zisťovať údaje o rastlinách v ZOO a živočíchoch, ktorých preberali na hodine biológie. Dané zvieratá museli aj zaradiť do spoločenstiev. Žiaci si pozreli novy pavilón slonov, nový výbeh vlkov.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032/6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032/6520544

Fotogaléria