• Biela pastelka

  V piatok 24.9.2021 sa uskutoční už 20. ročník celoslovenskej verejnej zbierky BIELA PASTELKA. Jej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. V dňoch 22. - 24.9.2021 sa do zbierky aktívne zapojí aj naša škola. Zakúpením symbolickej bielej pastelky za 1 € môžu rodičia dobrovoľne prostredníctvom svojich detí prispieť do pokladničky našich dobrovoľníkov a tak pomôcť niekomu zmeniť život k lepšiemu.

  Viac informácii môžete nájsť na: www.bielapastelka.sk

 • Začiatok školského roka

  2.septembra aj naše brány školy privítali nových prváčikov.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Začiatok školského roka .

 • Samotestovanie žiakov antigénovými testami

  V týchto dňoch vám škola doručuje sady 25 ks antigénových samotestov  na domáce použitie /pre tých, ktorí o to prejavili záujem/. Vašou úlohou je potvrdiť prevzatie testov na priloženom tlačive. Prebratím sa zároveň zaväzujete, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 iba u uvedeného žiaka. Výsledok samotestu ste povinní oznámiť škole iba v prípade, že bol výsledok testu pozitívny. Žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.

  So samotestom sa nepoužíva:

  • návod na použitie z krabice testov (pôvodne určený na nosohltanový výter – nie je určený na samotestovanie),
  • sterilná odberová tyčinka mäkká Model No: 96000 (pôvodne určená na nosohltanový výter – nie je určená na samotestovanie. Použijete odberovú tyčinku z pribaleného balíka s tyčinkami)

  Dôležité upozornenia:

  Preberajúci (zákonný zástupca žiaka) preberá antigénové testy na domáce samotestovanie. Testovanie sa odporúča dvakrát týždenne, t.j. v pondelok a vo štvrtok a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Zákonný zástupca žiaka svojím podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie:

  -              V prípade, ak zákonný zástupca antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich škole vrátiť.

  -              V prípade, ak zákonný zástupca antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu. 

 • Školský semafor

  1. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní / vrátane víkendov a sviatkov/ rodič predloží, Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka v prípade, ak sa škola nachádza v okrese inom, ako v zelenej farbe COVID automatu .

  2. Žiak s príznakmi COVID 19 musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje lekára. Rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy.

  Rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Po 5 dňoch musí rodič predložiť potvrdenie od lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní. Podozrenie na zneužívanie ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúma na podnet školy urád práce , sociálnych vecí a rodiny.

  3. Školy budú podľa COVID AUTOMATU otvorené vo všetkých farbách okresov, preruší sa len vyučovanie v jednotlivých triedach , kde sa pozitívny žiak alebo zamestnanec školy vyskytol.

  4. Ak sa osoba pozitívna na COVID 19 vyskytla v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak, nie celá trieda. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka svojmu lekárovi a triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi školy.

  5. Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na COVID 19 v triede si môžu uplatniť 

  - žiaci, ktorí prekonali COVID 19 za posledných 180 dní 

  - plne zaočkovaní žiaci

  - žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania COVID 19

  Výnimku si možno uplatniť predložením vypísaného tlačiva  "Oznámenie o výnimke z karantény."


  Tlačivá na stiahnutie:

  Oznámenie o výnimke z karantény

  Vyhlásenie o bezpríznakovosti • Prihlasovanie na stravovanie v ŠJ 2021/2022

  Žiadame všetkých zákonných zástupcov žiakov, ktorí budú navštevovať školskú jedáleň, aby si vytlačili zápisný lístok, vyplnili, podpísali a takto poslali mailom na adresu jedalen@zsdhony.sk, alebo doručili osobne do 06.09.2021 do školskej jedálne.

  Vypísaný zápisný lístok môže priniesť aj žiak /dieťa/. Všetky uvedené informácie nájdete na našej webovej stránke školy – školská jedáleň, alebo na zápisnom lístku.

  Číslo účtu pre platbu stravného:

  IBAN: SK75 7500 0000 0040 1647 4495

   

   

 • Všeobecné protiepidemiologické opatrenia

  1. Žiaci i zamestnanci školy musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania  podľa vyhlášky 237 UVZ SR z 12.8.2021.

  Rodič zabezpečí pre žiaka na deň minimálne 2 rúška a papierové jednorázové vreckovky

  - dezinfekcia rúk

  - dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a dýchaní

  2. Vstup cudzím osobám do priestoru školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy.

  3. Na komunikáciu so školou sa odporúča dištančný spôsob komunikácie /email, tel. kontakt / 

 • Obedy zadarmo v školskom roku 2021/2022

  Plošné poskytovanie dotácie na stravu (obedy pre všetkých zadarmo) v súčasnej podobe končí ku 31. júlu 2021. Dňa 22.6.2021 bola schválená novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, podľa ktorej

   

  sa dotácie na stravu od 1.8.2021 budú poskytovať:

   

  1. Deťom z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
  • Rodič musí priniesť potvrdenie z ÚPSVaR, že žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
  1. Deťom z domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.
  • Rodič musí priniesť vyplnený a z ÚPSVaR potvrdený Formulár na posúdenie príjmu (Príloha č. 1).
  1. Deťom, na ktoré si nikto neuplatní daňový bonus – t.j. deťom nezamestnaných rodičov, ktorí si nemôžu uplatniť daňový bonus u zamestnávateľa alebo aj deťom zamestnaných rodičov, ktorí si nepožiadajú o daňový bonus u zamestnávateľa.
  • Rodič musí priniesť vyplnené Čestné vyhlásenie (Príloha č. 2).

   

  Podľa pokynov Útvaru sociálnych vecí MsÚ rodičia / zákonní zástupcovia detí, ktoré majú nárok poberať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom (obedy v ŠJ), aby si vybavili potrebné doklady na ÚPSVaR a tieto predložili Základnej škole v termíne do 28.7.2021. Doklady je možné zaslať poštou na adresu školy, vhodiť do schránky pri hlavnom vchode alebo odovzdať osobne v kancelárii školy denne v čase od 8,00 do 12,00.

   

  Upozornenie:

  • Potvrdenia o konkrétnej situácii sa majú predkladať iba polročne, netreba hneď po zmene situácie.
  • Dotáciu možno poskytnúť na dieťa počas školského polroka, a to aj vtedy, ak sa počas tohto školského polroka zmenia skutočnosti rozhodujúce pre poskytnutie dotácie.
  • Podľa usmernenia ÚPSVaR, ak bude nezamestnaný rodič bez nároku na daňový bonus poberajúci dotáciu na stravovanie od 1.9.2021 do 31.12.2021 a v tomto období sa zamestná, nárok na daňový bonus si bude môcť uplatniť až od januára 2022.

   

  V prípade nejasností môžete kontaktovať:

  Mgr. Iveta Janušková

  sociálny pedagóg

  email: ijanuskova@gmail.com

  +421 902 911049

 • Rozlúčka deviatakov

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčka deviatakov.

 • Pohár riaditeľa školy

  Dňa 24.6.2021 sa konal ako každý rok Pohár riaditeľa školy. Zúčastnili sa ho piate a šieste ročníky našej školy. Pretekalo sa v troch disciplínach skoku do diaľky, hode kriketovou loptičkou a behu na 60 metrov.

  Triedy medzi sebou bojovali a zvíťazila 6.C na druhom mieste bola  6.A a na treťom 6.B. Žiaci aj napriek sťaženým podmienkam v podobe pandémie podali výborné výkony.

  Tešíme sa na budúci ročník.

  Viac foto - fotogaléria

 • MDD na hrade

  Medzinárodný deň detí strávili žiaci 2.A a 2.C triedy na Trenčianskom hrade.
  Pozreli si pamiatky i výstavu detských autíčok.

 • OZO v 3. ročníku

  V pondelok 28.6. v rámci OZO celý tretí ročník podnikol malú turistickú výpravu na Brezinu. Cesta bola trošku náročná, tretiaci sa totiž vybrali cez Partizánsku ulicu, kde je poriadne stúpanie do kopca. Napriek náročnosti terénu si počínali statočne a vytrvalo. Odmenou im bolo oddychovanie v tieni stromov a zábava na preliezkach v lokalite Hotela Veverica. Spiatočnú cestu zvolili okolo Tarzánie ku Čerešňovému sadu. Nakoniec sa osviežili vo vodných tryskách v novovybudovanom areáli priamo pod Brezinou v Átriu pod Meskou vežou. Spokojní a aj osviežení sa vrátili do školy.

  Mgr. Behanová  

 • Športový deň v 2.B

  Vrámci dňa OZO žiaci 2.B navštívili ihrisko M. Hossu, kde si mohli vyskúšať rôzne športy - tenis, golf, hod na terč a veľa ďalších aktivít. Bol to príjemne strávený deň.

  Mgr. Drgová

 • OZO 2. stupeň

  Dňa 24.6. sa žiaci II. stupňa zúčastnili na OZO (Ochrana zdravia obyvateľstva) na Brezine. Zopakovali a utvrdili si vedomosti a zručnosti z oblasti chemickej ochrany , zdravotnej prípravy a pobytu v prírode. Naučili sa spoznávať liečivé rastliny, dreviny, ako aj turistické a topografické značky. Zábavnou formou spoznali krásy našej vlasti a na záver získali drobnú sladkú odmenu.
  Napriek horúcemu počasiu dolu v meste, na Brezine bolo príjemne a čas sa využil zmysluplne.

 • Deň otcov v 2.B

  Deti v 2. B triede pri príležitosti Dňa otcov pripravili krásne darčeky.

 • 4.B v Tarzánii

  Dňa 28.6.bola trieda 4.B v lanovom parku "Tarzánia". Okrem lezeckej dráhy, ktorá sa deťom veľmi páčila, bol pre nich najväčší zážitok stretnutie s hokejistom Zdenom Charom, s ktorým si spravili spoločné foto. Po dopoludní plnom zážitkov svoj výlet ukončili chutným obedom v prírode.

  Mgr. Labáková

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  1. miesto Emília Škvareninová

  2. miesto Ema Pašková 

  3. miesto Nela Hnáthová

  B L A H O Ž E L Á M E !

   

 • OZO

  28.6. mali prváci deň OZO. Prešli sme sa do Zátoky pokoja, kde sa žiaci pohrali a na záver každá trieda mala za úlohu vytvoriť krásny obraz z prírodnín. Všetkým sa výtvory podarili a spokojní sme sa vrátili naspäť do školy.

 • POSTCROSSING

  Niektorí žiaci našej školy sa v rámci geografie zapojili do „Postcrossingu“. Že neviete, čo to je?

  POSTCROSSING je projekt, ktorý umožňuje komukoľvek prijímať pohľadnice (tie skutočné, nie elektronické) z náhodných miest na svete. Ľudia, skutočne z celého sveta, ktorí sa medzi sebou nazývajú "postcrosseri", posielajú pekné pohľadnice, najlepšie s peknými známkami a pečiatkami, na náhodne vybraté adresy a podobne, od náhodne vybratých účastníkov projektu, dostávajú pohľadnice z celého sveta.

  Celý projekt POSTCROSSING je jednoducho organizovaný cez internetovú stránku www.postcrossing.com. Stačí sa (bezplatne) zaregistrovať a pokračovať podľa nasledujúceho postupu:

  1. Po prihlásení požiadajte o adresu a ID pohľadnice.
  2. Odošlite svoju pohľadnicu na získanú adresu
  3. Získajte pohľadnicu od iného postcrossera!
  4. Zaregistrujte ID pohľadnice, ktorú ste dostali.
  5. Vráťte sa k bodu 1 (ak chcete) a získajte ďalšie pohľadnice!

   

 • Projektové vyučovanie geografie v 7.B

  Geografia je zaujímavá veda a žiaci 7.B triedy sa rozhodli dokázať to aj formou projektov. Rozdelili sa do skupiniek, zvolili si štát, o ktorom sa dozvedeli niečo v tomto školskom roku na hodinách geografie a začali pracovať. Pozbierali si údaje a zaujímavosti zo zvoleného štátu, pričom využili dostupnú literatúru a internet. Potom si zvolili niečo, čo ich na danej krajine zaujalo a vyjadrili to aj „výtvarne“. Vyrobili 3D modely, ktoré sú opäť vystavené v OC Laugarício, aby šikovnosť našich žiakov videli aj iní ľudia.

  RNDr. Dvoranová

 • Geografia iným spôsobom

  Keď sa učíte na hodinách geografie o cudzích krajinách, ako si ich najlepšie zapamätáte? Žiaci 6.B triedy si ich chcú pamätať aj cez chute.
  Viete, že takmer tretina ľudí na svete jedáva paličkami? Ale v našich krajinách to nie je bežné. Tak sa žiaci v rámci vyučovania učili aj takejto zručnosti. „Navarili“ sme si typické ázijské jedlo (Vifonku, ktorú hlavne Číňania jedia vo veľkom) a naučili sa ju jesť paličkami. A žiakom to išlo veľmi dobre. Jasné, tekutý zvyšok vypili (tak, ako Číňania), ale už vo východnej Ázii od hladu nezomrú... 😊

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032/6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032/6520544

Fotogaléria