Pondelok 20. 9. 2021

Pondelok 20. 9. 2021

Kontakt

 • Základná škola
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032/6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032/6520544

     

News

 • V piatok 24.9.2021 sa uskutoční už 20. ročník celoslovenskej verejnej zbierky BIELA PASTELKA. Jej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. V dňoch 22. - 24.9.2021 sa do zbierky aktívne zapojí aj naša škola. Zakúpením symbolickej bielej pastelky za 1 € môžu rodičia dobrovoľne prostredníctvom svojich detí prispieť do pokladničky našich dobrovoľníkov a tak pomôcť niekomu zmeniť život k lepšiemu.

  Viac informácii môžete nájsť na: www.bielapastelka.sk

 • 2.septembra aj naše brány školy privítali nových prváčikov.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Začiatok školského roka .

 • V týchto dňoch vám škola doručuje sady 25 ks antigénových samotestov na domáce použitie /pre tých, ktorí o to prejavili záujem/. Vašou úlohou je potvrdiť prevzatie testov na priloženom tlačive. Prebratím sa zároveň zaväzujete, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 iba u uvedeného žiaka. Výsledok samotestu ste povinní oznámiť škole iba v prípade, že bol výsledok testu pozitívny. Žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.

 • 1. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní / vrátane víkendov a sviatkov/ rodič predloží, Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka v prípade, ak sa škola nachádza v okrese inom, ako v zelenej farbe COVID automatu .

  2. Žiak s príznakmi COVID 19 musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje lekára. Rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy.

  Rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Po 5 dňoch musí rodič predložiť potvrdenie od lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní. Podozrenie na zneužívanie ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúma na podnet školy urád práce , sociálnych vecí a rodiny.

 • Žiadame všetkých zákonných zástupcov žiakov, ktorí budú navštevovať školskú jedáleň, aby si vytlačili zápisný lístok, vyplnili, podpísali a takto poslali mailom na adresu jedalen@zsdhony.sk, alebo doručili osobne do 06.09.2021 do školskej jedálne.

  Vypísaný zápisný lístok môže priniesť aj žiak /dieťa/. Všetky uvedené informácie nájdete na našej webovej stránke školy – školská jedáleň, alebo na zápisnom lístku.

  Číslo účtu pre platbu stravného:

  IBAN: SK75 7500 0000 0040 1647 4495

 • 1. Žiaci i zamestnanci školy musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa vyhlášky 237 UVZ SR z 12.8.2021.

  Rodič zabezpečí pre žiaka na deň minimálne 2 rúška a papierové jednorázové vreckovky

  - dezinfekcia rúk

  - dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a dýchaní

  2. Vstup cudzím osobám do priestoru školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy.

  3. Na komunikáciu so školou sa odporúča dištančný spôsob komunikácie /email, tel. kontakt /

 • Plošné poskytovanie dotácie na stravu (obedy pre všetkých zadarmo) v súčasnej podobe končí ku 31. júlu 2021. Dňa 22.6.2021 bola schválená novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, podľa ktorej

  sa dotácie na stravu od 1.8.2021 budú poskytovať:

  1. Deťom z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
  • Rodič musí priniesť potvrdenie z ÚPSVaR, že žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
  1. Deťom z domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného mi
 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčka deviatakov.

 • Dňa 24.6.2021 sa konal ako každý rok Pohár riaditeľa školy. Zúčastnili sa ho piate a šieste ročníky našej školy. Pretekalo sa v troch disciplínach skoku do diaľky, hode kriketovou loptičkou a behu na 60 metrov.

  Triedy medzi sebou bojovali a zvíťazila 6.C na druhom mieste bola 6.A a na treťom 6.B. Žiaci aj napriek sťaženým podmienkam v podobe pandémie podali výborné výkony.

  Tešíme sa na budúci ročník.

  Viac foto - fotogaléria

 • Medzinárodný deň detí strávili žiaci 2.A a 2.C triedy na Trenčianskom hrade.
  Pozreli si pamiatky i výstavu detských autíčok.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032/6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032/6520544

Fotogaléria