Štvrtok 6. 8. 2020

Štvrtok 6. 8. 2020

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

       Hodnotenie základných škôl podľa firmy INEKO -  2015

      http://skoly.sme.sk/rebricky/?r=2015&ts=Z%C5%A0&ksmiley

Darovanie 2% daní za rok 2019

News

 • Počas fungovania ŠKD v júli, nie je možné odhlásiť dieťa z obeda

 • Informácie pre žiakov 6.-9. ročníka

  Na základe rozhodnutia ministra školstva sa od 22. 6. 2020 obnovuje vyučovanie na základných školách aj pre žiakov 6.-9. ročníka v mimoriadnom režime.

  • Nástup žiakov na vyučovanie: štandardne ako v normálnom režime od 7:40 do 7:55
  • Koniec vyučovania: od 12:30 do 13:30

  - žiaci vstupujú do priestorov školy v ochrannom rúšku samostatne po jednom, dodržiavajú rozostupy cca 2m

  - pri prvom nástupe do ZŠ žiak /6.- 9. ročník/ predloží písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. /nájdete pod textom nižšie/.

 • Oznamujeme zákonným zástupcom detí prijatých do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021, že rozhodnutia si môžu prevziať od 11. 6. 2020 do 19. 6. 2020 v čase od 8:00 do 15:00. Rozhodnutia preberajú obaja zákonní zástupcovia po predložení občianskeho preukazu.

  Prosíme o vyplnenie dotazníka o vašom dieťati, ktorý nájdete v prílohe. Ak ho neviete vytlačiť, vyplníte ho pri preberaní rozhodnutia.

  V prípade, že si nemôžete prevziať rozhodnutie osobne, dajte nám to vedieť mailom na zapis@zsdhony.sk alebo telefonicky na t. č. 032/6521012. Následne vám ho pošleme poštou.

 • Dňa 19.5.2020 poctil našu školu svojou návštevou v sprievode nášho pána primátora Richarda Rybníčka, minister školstva, vedy, výskumu a športu, pán Branislav Grőhling. Po krátke prehliadke priestorov našej školy, v sprievode nášho pána riaditeľa Michala Galka, sa stretol v priestoroch našej malej školskej jedálne s niektorými učiteľmi školy, s vedúcou školskej jedálne a tiež s riaditeľmi iných základných a materských škôl. Debata bola zameraná nielen na organizáciu školy a jej prípravu pri návrate žiakov 1.-5.ročníkov 1.6.2020 do škôl, ale tiež na celkové zvládanie online výučby na našej škole. Okrem tém súvisiacich s fungovaním školy počas COVID 19, hovorilo sa aj o téme voľného výberu učebníc pre jednotlivé predmety a ročníky a ich zafinancovanie ministerstvom školstva. Pán minister i pán primátor boli otvorení všetkým názorom a pripomienkam učiteľov a riaditeľov škôl, so záujmom a celkovou empatiou sa snažili obidvaja podporiť možné návrhy alebo nájsť pre nich riešenie. Veríme, že táto návšteva nebola posledná, a že spolupráca školy, mesta a ministerstva sa bude v dobrom duchu len rozvíjať. .

 • Pozor zmena !!!

  Na základe zápisu žiakov do 1. ročníka, konaného 20. a 21. 4. 2020 budú prijatí nasledovní žiaci /podľa kódov, ktoré ste obdržali na zápise/:

  101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 173

  Ďalší prijatí žiaci:

  125, 131, 154, 155, 174, 176, 177

 • Na základe usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, ktoré vydal minister školstva dňa 20. apríla 2020, riaditeľ školy, po prerokovaní v pedagogickej rade, rozhodol o spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov nasledovne:

  a) žiaci 1. ročníka - budú hodnotení slovným hodnotením;

  b) žiaci 2. - 4. ročníka - vo všetkých predmetoch nebudú klasifikovaní a budú hodnotení slovom: absolvoval/ absolvovala alebo slovom neabsolvoval/ neabsolvovala;

  c) žiaci 5. - 9 ročníka - budú klasifikovaní v predmetoch: matematika, slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk.

 • Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že žiadosť o zmenu vyučovania náboženskej a etickej výchovy na školský rok 2020/2021 je potrebné podať do 15. 5. 2020 mailom na adresu zs.dlhehony@stonline.sk , prípadne papierovou formou do poštovej schránky pri vchode do školy.

  V žiadosti uveďte meno zákonného zastupcu, meno, triedu a dátum narodenia žiaka, dátum podania žiadosti a /v prípade papierovej formy/ podpis zákonného zástupcu.

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín oznamuje, že zriaďuje na sociálnej sieti Facebook stránku pod názvom: ŠKD ZŠ Dlhé Hony.

  Na uvedenej stránke si deti aj rodičia budú môcť pozrieť inšpirácie na trávenie svojho voľného času v domácom prostredí, ktoré tam budú pridávať Váš ambasádor a Vaše vychovávateľky. Na zriadenie prístupu stačí požiadať o prijatie do skupiny na stránke facebooku: skupina ŠKD ZŠ Dlhé Hony

  viď odkaz nižšie

  Prístup na stránku je na princípe dobrovoľnosti.

  Tešíme sa na Vás!!!

 • Platba príspevkov

  Mesto Trenčín oznamuje zákonným zástupcom, aby z dôvodu prerušenia vyučovania na školách až do odvolania dočasne pozastavili platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských zariadení.

  Pozastavenie platieb sa týka:

  • príspevku na činnosť v školskom klube detí
  • príspevku na režijné náklady v školskej jedálni

  Zrealizované platby za obdobie prerušeného vyučovania budú presunuté do obdobia po opätovnom otvorení škôl a školských zariadení. O povinnosti platiť príspevky po obnovení vyučovania budeme vopred informovať.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

Fotogaléria