Školský poriadok

Základná škola,    Dlhé Hony 1,  Trenčín

 

Š K O L S K Ý    P O R I A D O K

 

/  pre žiakov školy /

 

 

 

 

 

Účinnosť: Od 20. 3.2019

 

 

Milý žiak, žiačka !

 

   Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si bol oboznámený ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí ( ďalej ŠKD ), v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme Ti školský poriadok.

Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky.

   Ustanovenia tohto poriadku vychádzajú zo záväzných právnych noriem ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd, Všeobecná deklarácia ľudských práv a zákonov Slovenskej republiky, predovšetkým Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dieťa  má právo na:

 • rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
 • bezplatné vzdelanie v základných školách a v stredných školách
 • vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku
 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav
 • bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 • na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
 • na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
 • náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi.   

Ďalšie práva dieťaťa:

 

 • Máte právo myslieť si, čo chcete a vyznávať také náboženstvo, aké chcete
 • Máte právo stretávať sa, kamarátiť sa a združovať sa s inými ľuďmi, pokiaľ to nezasahuje do práv iných.
 • Nikto Vám nesmie ubližovať. Dospelí musia zabezpečiť, aby ste boli chránení proti zneužívaniu, násiliu a zanedbávaniu.
 • Ak ste postihnutí, buď mentálne alebo fyzicky, máte právo na zvláštnu starostlivosť a vzdelávanie, ktoré Vám pomôžu vyrásť rovnakým spôsobom, ako ostatné deti.
 • Máte právo na zdravie. Znamená to, že keď ste chorí, máte nárok na odbornú starostlivosť a lieky.
 • Máte právo na primeranú životnú úroveň.
 • Ak ste členom menšiny, máte právo na vlastnú kultúru, vyznávanie a praktizovanie vlastného náboženstva a používanie vlastného jazyka.
 • Máte právo hrať sa a právo na oddych a voľný čas.
 • Máte právo na ochranu pred prácou na miestach alebo v podmienkach, ktoré by mohli uškodiť vášmu zdraviu alebo prekážať vášmu vzdelávaniu.
 • Máte právo byť chránení proti drogám a ľuďom, ktorí sa živia výrobou a predajom drog.
 • Aj keď spravíte niečo nesprávne, nikto vás nesmie potrestať spôsobom, ktorý by vás ponižoval alebo vám ubližoval.

 

Žiakom sa so súhlasom riaditeľa školy umožňuje účasť na súťažiach.

 

Žiak je povinný:

 

 • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
 • dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,
 • chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,
 • chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané,
 • pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,
 • konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
 • rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

Rodič (zákonný zástupca) žiaka má právo:

 

 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie

            a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade

     s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona.

 • oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a so školským poriadkom.
 • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánu

                        školskej samosprávy.

 • byť informovaný o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojho dieťaťa.
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
 • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
 • byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

 

Rodič (zákonný zástupca) žiaka je povinný:

 

 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby.
 • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných

problémoch a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh

výchovy a vzdelávania.

 • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

 

Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly :

     

 1. Príchod žiakov do školy
 2. Správanie žiakov počas vyučovania
 3. Správanie žiakov cez prestávku
 4. Odchod žiakov zo školy
 5. Dochádzka žiakov do školy
 6. Starostlivosť o zovňajšok
 7. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie
 8. Povinnosti týždenníkov a šatniarov
 9. Povinnosti žiakov v ŠJ
 10. Dochádzka žiakov do ŠKD
 11. Povinnosti žiakov mimo školy
 12. Režim dňa
 13. Záverečné ustanovenia

 

 1. Príchod žiakov do školy

                         

 1. Do školy prichádzaj 15-20 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom vyučovania už musíš  byť v triede.
 2. Pred vchodom do budovy si očisti obuv, odlož si vrchný odev do šatne a preobuj sa do  zdravotne nezávadných prezuviek. Všetky svoje veci ulož na poriadok a urýchlene opusti šatňu. Neodkladaj si cenné predmety a peniaze. Prezuvky nemôžu zanechávať na podlahe čierne stopy.
 3. Po príchode do triedy sa priprav na vyučovanie. Všetky pomôcky máš pripravené na lavici pred vyučovaním. 
 4. Pri príchode na popoludňajšie záujmové činnosti čakaj slušne pred hlavným vchodom školy na vyučujúceho alebo na spojovacej chodbe.
 5. V areáli školy je zakázané jazdiť na bicykli, skateboarde, kolobežke a kolieskových korčuliach.
 6. Do školy prichádzaj po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Nepreliezaj plot!
 7. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z areálu školy.
 8. Žiaci z tried v prístavbe prichádzajú do školy vchodom pri jedálni, ostatní hlavným vchodom. Zo školy odchádzaj vždy vchodom pri jedálni.

 

 1. Správanie žiaka počas vyučovania

 

 1. Prichádzaj do školy včas, v slušnom oblečení,  bez výstredností v úprave vlasov a zovňajšku. Na cvičenie používaj oblečenie slúžiace len na tento účel ( cvičebný  úbor ), v ktorom je nevhodné byť na vyučovaní.
 2. K riaditeľovi školy, učiteľom, zamestnancom a dospelým návštevníkom školy sa správaj zdvorilo, pri prvom stretnutí ich pozdrav a aj v styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania. Starší žiaci sú vzorom v správaní mladším žiakom.
 3. Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré Ti určil triedny učiteľ, prípadne vyučujúci učiteľ. Bez povolenia nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu.
 4. Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť spolužiakov.
 5. Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky.
 6. Skúšanému žiakovi  nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy.
 7. Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch ( napr. zdravotné dôvody a iné ) môžeš dostať dve sady učebníc.
 8. Ak máš mobilný telefón na vyučovaní ho musíš vypnúť.
 9. Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú Tvoju pozornosť a pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Tiež nenos do školy väčšie sumy peňazí a osobitne cenné predmety a oblečenie. Predmety nepotrebné na vyučovanie Ti môže učiteľ odobrať a vráti ich len rodičom.
 10. Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôžeš zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine TSV, si povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov Ti platí len na jednu vyučovaciu hodinu. Rodič Ťa môže ospravedlniť najviac 3-krát za klasifikačné obdobie.
 11. Na vyučovanie TSV si povinný nosiť si cvičebný úbor. Za nenosenie cvičebného úboru budeš potrestaný výchovným opatrením /3-krát- pokarhanie triednym učiteľom, 6-krát- pokarhanie riaditeľom školy, 9-krát- znížená známka zo správania/.
 12. Pred hodinou TSV sa v šatni prezleč do cvičebného úboru, nastúp pred telocvičňu. Odovzdaj vyučujúcemu do úschovy cenné predmety ( hodinky, šperky, kľúče, prípadne okuliare, peniaze atď.).
 13. Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku. Šetri učebnice, učebné pomôcky,  školské zariadenie a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti školský majetok poškodíš, Tvoji rodičia  sú povinní škodu v plnom rozsahu uhradiť. Šetri elektrickou energiou a vodou.
 14. Manipulovať s oknami a žalúziami môžeš len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z okien a nevyhadzuj von papiere.
 15. Buď úprimný, keď sa Ťa dospelí opýtajú na čokoľvek, čo si skutočne alebo domnelo urobil.
 16. Nezabudni, že žiacku knižku musíš mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. Táto musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý týždeň.

 

III.  Správanie žiakov cez  prestávku

 

 1. Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Desiatuj medzi druhou a treťou vyučovacou hodinou vo svojej triede. Nedesiatuj na chodbe.  Ak máte 2. a 3. vyučovaciu hodinu v inej triede, nadesiatuj sa vo svojej triede. Ak máš 3. vyučovaciu hodinu TSV , desiatuješ cez  prestávku medzi 3. a 4. vyučovacou hodinou.
 2. Ak máš 4. vyučovaciu hodinu TSV, zober si úbor a v sprievode vyučujúceho odíď do šatne.  Počas prestávky sa zdržuj v šatni alebo na chodbe pri telocvični.
 3. Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. Robíš tým zbytočnú prácu zamestnancom školy. Plastové obaly odhadzuj do nádob na to určených.
 4. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky v zmysle hesla "Hovorme spolu, nebime sa.“
 5. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale  zavolaj pomoc dospelého.
 6. Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzať, prípadne behať po ihrisku. Neumlčuj a neponižuj nikoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru alebo postihnutie.
 7. Nenič, neznečisťuj školský majetok ( steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod. ). Škody budú musieť nahradiť Tvoji rodičia.
 8. Rešpektuj zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v škole i v celom areáli školy.  Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
 9. Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode č. 8 v škole, prípadne porušuje bod č. 8 v areáli školy, je Tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším škodám na zdraví spolužiakov.
 10. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie choď len v nevyhnutných prípadoch. Všetky potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa.
 11. Do telocvične vchádzaš len v sprievode učiteľa. Pred sťahovaním do inej triedy si skontroluj, či máš na daný predmet všetky učebné pomôcky a žiacku knižku.
 12. Ak ťa učiteľ poverí, choď počas prestávky po učebné pomôcky. Do kabinetu bez zaklopania a dovolenia učiteľa nevstupuj. 

 

IV. Odchod žiakov zo školy 

 

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty, vylož stoličku na stôl.
 2. Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod jeho vedením sa presuň do šatne a na spojovaciu chodbu, preobuj sa, obleč sa a disciplinovane opusti budovu vchodom pri jedálni, alebo sa disciplinovane zaraď, podľa pokynov vyučujúceho alebo dozorkonajúceho učiteľa, na obed. Prezuvky si vezmi domov.
 3. Ak máte poslednú hodinu v inej učebni, telocvični alebo dielni, daj svoju kmeňovú triedu pred odchodom do poriadku a vezmi si všetky veci. Po skončení vyučovania v iných učebniach a školskej dielni ich daj tiež do poriadku.  Za poriadok v triede zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu.
 4. Zo školy odchádzaj ihneď domov, dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu.
 5. Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené veci odnes do kancelárie školy.

 

 1. Dochádzka žiakov do školy

 

 1. Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas.
 2. Vyučovanie môžeš vymeškať len pre chorobu, z vážnych rodinných dôvodov, pre mimoriadne poveternostné podmienky, pre účasť žiaka zaradeného do systému vrcholového športu na sústredení, alebo z iných vážnych dôvodov, ktoré sa budú posudzovať individuálne. Ak nemôžeš prísť do školy pre vopred známu príčinu, požiadaj, na základe písomného ospravedlnenia od rodiča, o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie na najviac tri po sebe idúce vyučovacie dni povoľuje triedny učiteľ. Na  viac ako tri vyučovacie dni riaditeľ školy na základe žiadosti zákonných zástupcov. Ak vymeškáš vyučovanie pre vopred známu príčinu a nepožiadaš o uvoľnenie, triedny učiteľ nemusí tvoju neprítomnosť ospravedlniť.
 3. Tvoji rodičia sú povinní do dvoch dní oznámiť dôvod Tvojej neprítomnosti triednemu učiteľovi.
 4. Každú neúčasť na vyučovaní musia  rodičia alebo lekár ospravedlniť. V prípade choroby trvajúcej viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni musíš predložiť potvrdenie od lekára. Každé ospravedlnenie alebo potvrdenie musíš mať zaznamenané v žiackej knižke. Ospravedlnenie predložíš triednemu učiteľovi 1. deň po nástupe do školy. Ak triedny učiteľ dôvody nepovažuje za dostačujúce, tvoju neprítomnosť neospravedlní.
 5. Ak potrebuješ ísť na lekárske ošetrenie, navštív lekára ráno a po ošetrení príď na vyučovanie. V nevyhnutných prípadoch Ťa uvoľní triedny učiteľ, ale len v sprievode zákonného zástupcu alebo ním poverenej dospelej osoby.

 

VI.  Starostlivosť o zovňajšok

 

 1. Do školy prichádzaj čistý a upravený.
 2. Zo zdravotných a estetických dôvodov Ti neodporúčame pogumovanú obuv a tepláky. Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a tváre, nosenie drahých šperkov je neprípustné.
 3. Pred hodinou TSV sa prezleč do športového odevu. Nie je dovolené cvičiť v šatách, ktoré máš počas vyučovania.

 

 1. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie

 

 1. Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak poškodíš alebo znehodnotíš učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia Tvoji rodičia škodu v plnom rozsahu zaplatiť.
 2. Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané.

 

 1.   Povinnosti týždenníkov a šatniarov

 

 1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v "Triednej knihe ". Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok utrú tabuľu, pripravia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie. Na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.
 2. Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky,  uložia kriedu, zhasnú svetlo.
 3. Šatniari zodpovedajú za poriadok v šatni a za jej uzamknutie počas celého vyučovania.

 

 1. Povinnosti žiaka v školskej jedálni

 

 1. Po skončení vyučovania slušne prichádzaš pred ŠJ, zaradíš sa do radu a do jedálne vstúpiš len na pokyn dozorkonajúceho učiteľa. Pred vstupom do jedálne si na chodbe ulož tašku a vrchný odev. Počas čakania na obed sedíš na lavičke, aby si nebránil premávke na chodbe.
 2. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správaj kultúrne – nebehaj, nevykrikuj, dodržuj pravidlá slušného stolovania a rešpektuj pokyny dozorkonajúceho.
 3.  Po skončení obeda zanechaj svoje  miesto v poriadku, odovzdaj tácku s riadom pri okienku a opusti ŠJ, urýchlene sa obuj, obleč a opusti budovu školy vchodom pri jedálni.

 

 

 1. Dochádzka žiakov do  školského klubu detí ( ŠKD )

 

 1. Ak si prihlásený do ŠKD prichádzaš do oddelenia pred alebo po skončení vyučovania.
 2. Žiakov 1.-4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú vyučovaciu hodinu. Žiakov, ktorí nie sú v ŠKD prihlásení, odvádza učiteľka do šatne a na obed.
 3. Z ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo choroby.
 4. Tvoj odchod zo ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku ( v TK ). Zmeny odchodu musí rodič písomne oznámiť.
 5. Z ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť.
 6. Ranná služba v ŠKD je od 06.00 h do 7.45 h, kedy v sprievode vychovávateľky prejdeš do triedy.
 7. Tvoje správanie v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku v odseku II.

 

 1. Povinnosti žiakov mimo školy

 

 1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správaj spôsobom, ktorý bude robiť česť našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správaj k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdrav.
 2. Správaj sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáhaj im v práci, slušne sa vyjadruj.
 3. Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a  k  ženám. Uvoľni im miesto v dopravných prostriedkoch.
 4. Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici a dodržuj dopravné predpisy.
 5. Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru na verejných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach.
 6. Ako žiak základnej školy môžeš navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov.
 7. Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je takisto zakázané.

 

 1. Režim dňa

 

 1. V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy.
 2. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením.
 3. Vyučovací čas je rozvrhnutý nasledovne :

1. hodina     8.00 h –   8.45 h

2. hodina     8.55 h –   9.40 h

3. hodina     9.55 h – 10.40 h

4. hodina    10.55 h – 11.40 h

5. hodina    11.50 h – 12.35 h  

6 hodina     12.45 h – 13.30 h                        

7. hodina    14.00 h – 14.45 h

 

Činnosť v ŠKD :

06.00 h – 07.45 h

11.40  h– 17.00 h

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

   Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Za porušovanie školského poriadku nesieš osobnú zodpovednosť a môžeš byť :

 • napomenutý triednym učiteľom
 • pokarhaný triednym učiteľom
 • za opakované a závažné priestupky pokarhaný riaditeľom školy alebo,
 • budeš mať zníženú známku zo správania v zmysle klasifikačného poriadku.
 • Za neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní budeš mať

      za 1 hodinu                       pokarhanie triednym učiteľom

      za 2 – 6 hodín                   pokarhanie riaditeľa školy

      za 7 – 25 hodín                 zníženú známku zo správania o 1 stupeň

      za 26 a viac hodín            zníženú známku zo správania o 2 stupne

 

Rešpektovanie školského poriadku Ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie  u učiteľov i spolužiakov a zaslúženú odmenu.

 

                                                                                        

 

                                                                         Mgr. Michal Galko

V Trenčíne              19. 3.2019                                                             riaditeľ školy

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032/6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032/6520544

Fotogaléria