Školský klub detí

Vitajte na stránke

 ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ ! 

     

     

 

       

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí

 

              Mesto Trenčín vydalo s účinnosťou od 1. 1. 2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. Na základe tohto všeobecne záväzného nariadenia sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín

od 1. januára 2020 mesačne sumou 12,00 €

Spôsob platby:

poplatok za obdobie január 2023  - jún 2023 v sume 72,00 €

poplatok môžete uhradiť na 2 splátky:  1. splátku v sume:    36 € do 15.02.2023

                                                                    2. splátku v sume:   36 € do 15.03.2023

                                                                     alebo celú sumu:    72 € do 15.02.2023

bankové spojenie  - IBAN: SK72 7500 0000 0040 1647 4452, do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa a triedu.

 

 

 

    ŠKD môžu navšetvovať len deti 1. - 4. ročníka

Činnosť ŠKD je pred vyučovaním v čase od 6:00 h do 7:40 h

Činnosť ŠKD pred vyučovaním je kvôli opatreniam zabezpečneý len pre I. stupeň. 

Pre II. stupeň ranný ŠKD nefunguje.

Príchod do ŠKD: od 06:00 h do 6:30 h vchod od jedálne - všetci žiaci

od 6:30 h vchod od jedálne - triedy: 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B 

od 6:30 h hlavný vchod - triedy: 2.C, 3.ročník, 4.ročník

 

Činnosť ŠKD je po vyučovaní do 17:00 h

Školský klub detí zabezpečuje starostlivosť o deti pred  i po vyučovaní tak, aby  sa deti naučili využívať svoj voľný čas aktívne. Snažíme sa poskytovať deťom priestor pre oddych a relaxáciu, podporujeme vytváranie kamarátskych vzťahov medzi deťmi, rozvíjame záujmy a tvorivosť, poskytujeme čas na prípravu na vyučovanie.

 

 

Oddelenia ŠKD v šk. roku 2022/23

 

1. oddelenie 1.A  - vychovávateľka                    Bc. Alžbeta Sýkorová

2. oddelenie 1.B  - vychovávateľka                    Monika Ďurišová

3. oddelenie 1.C  - vychovávateľka                    Zuzana Lacková

4. oddelenie 2.A  - vychovávateľka                    Bc. Soňa Máčalová

5. oddelenie 2.B  - vychovávateľka                    Jana Holečková

6. oddelenie 2.C  - vychovávateľka                    Andrea Holčáková

7. oddelenie 3.A -  vychovávateľka                    Mgr. Iveta Janušková

8. oddelenie 3.B  - vychovávateľka                    Renáta Hudáková

9. oddelenie 3.C  - vychovávateľ                        Mgr. Róbert Lacík

10. oddelenie 4.B a 4.C - vychovávateľka         Bc. Renáta Oravcová 

Deti  4.A triedy sú rozdelené mezdi jednotlivé oddelenia.

 

AKO ZAPÍSAŤ DIEŤA DO ŠKD   

 • Dieťa sa do ŠKD prijíma  na 4 roky na základe písomnej  žiadosti podanej  zákonným zástupcom dieťaťa pri vstupe do prvého ročníka

 • O zaradení dieťaťa do školského klubu rozhoduje riaditeľ školy písomým  rozhodnutím

 • Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku

 • Zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne !

 • Príspevok  za ŠKD je možné znížiť alebo odpustiť na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa po predložení dokladu o tom , že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu

 

 

CIELE ŠKD

 •  zabezpečiť oddych, relaxáciu a aktívne využitie voľného času
 •  napomáhať formovaniu životných postojov a posilňovať osobnosť dieťaťa k      dosiahnutiu úspechu
 •  rozvíjať  zručnosti a tvorivost detí
 •  organizovať spoločné zábavné popoludnia oddelení
 •  záujmovú činnosť orientovať na medziľudské vzťahy - pestovať u detí priateľstvo, toleranciu, kolektívne cítenie, povzbudzovať ich a pestovať úprimnosť a čestnosť – nájsť si svoje miesto v kolektive
 •  umožniť deťom v rámci prípravy na vyučovanie individuálnym prístupom a formou didaktických hier vypracovať si DÚ a pripraviť sa hravou formou na ďalšie vyučovanie
 • predstaviť výsledky práce na verejnosti - vystúpenia, výstavky prác, darčeky, publikačná činnosť

 

 

Tematické oblasti výchovy ŠKD

Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy : 

 • Vzdelávacia
 • Spoločensko - vedná /regionálna/
 • Pracovno - technická 
 • Prírodovedno - enviromentálna 
 • Esteticko - výchovná /výtvarná, hudobná, literárno - dramatická/
 • Telovýchovná, zdravotná a športová /turistická/

 

Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä: rozumovú, mravnú, ekologickú, dopravnú a výchovu k manželstvu a rodičovstvu. 

 

Relaxačná  činnosť   

 • uskutočňuje sa bezprostredne po vyučovaní, je pokojná,duševne a pohybovo nenáročná. Optimálnym riešením odpočinku je voľba činnosti deťmi podľa individuálnych potrieb. Najviac preferované sú kolektívne, stolové a námetové hry, hry so stavebnicami, počúvanie hudby, voľný výtvarný prejav, čítanie a sledovanie rozprávok, neformálne rozhovory, počúvanie rozprávok z CD, práca s knihou a detskými časopismi

 

 Rekreačná  činnosť  

 • je nevyhnutná na regeneráciu  duševných síl, odreagovanie a odstránenie únavy z vyučovania. Prebieha spravidla na školskom dvore alebo v telocvični. Hlavnou zložkou tejto činnosti sú rôzne pohybové hry, súťaže, loptové hry,  prírodovedné, turistické a dopravné vychádzky, skrývačky a naháňačky

 

Príprava na vyučovanie  

 •  je zameraná na systematické a pravidelné plnenie školských povinností, na upevnenie učiva hravou formou pomocou didaktických hier. Deti sú vedené k samostatnosti pri práci,sústredenosti, dbá sa na grafickú úpravu písma, šetrné zaobchádzanie so školskými pomôckami, učia sa poriadku v lavicích.Výchovno-zdelávacia činnosť v ŠKD je organickou súčasťou výchovno-vdelávacej činnosti školy.  Pri každej činnosti nezabúdame na samoobslužnú činnosť, uplatnenie detskej aktivity, iniciatívy, tvorivosti, zameriavame sa na starostlivosť o osobnú hygienu dieťaťa a hygienu prostredia.Naďalej budeme pracovať na rozvoji celej osobnosti dieťaťa 

Záujmová činnosť   

 • je dôležitou súčasťou obsahu výchovy mimo vyučovania. Slúži na rozvoj schopností a zručností detí. Realizuje sa na základe ich záujmov a potrieb. Zameriava sa na rozvoj prírodovednej, spoločenskovednej, estetickej, pracovnej, telovýchovnej, hudobnej, regionálnej  a dopravnej činnosti.Každá pani vychovávateľka bude pracovať podľa osobného celoročného rámcového plánu a týždenného plánu, ktorý zahŕňarekreačné  a relaxačné cvičenia, prípravu na vyučovanie, didaktické hry a záujmové činnosti. Využívajú ponuky aktivít mestskej knižnice, múzeí, inštitúcií, združení a pod.

 

                 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032/6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032/6520544

Fotogaléria