Školský klub detí

Vitajte na stránke

 ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ ! 

     

     

 

       

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí

              Mesto Trenčín vydalo s účinnosťou od 1. 1. 2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. Na základe tohto všeobecne záväzného nariadenia sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín

od 1. januára 2020 mesačne sumou 12,00

         Spôsob platby:

 • poplatok za obdobie september - december 2020  v sume 48,00
 • bankové spojenie  - IBAN: SK72 7500 0000 0040 1647 4452, do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa a triedu.

            POZOR!

Poplatok môžete uhradiť na 2 splátky: 1. splátku v sume 24 € do 15.9.2020

                                                              2. splátku v sume 24 € do 15.11.2020

                                                               alebo celú sumu 48 e do 15.9.2020

 

    ŠKD môžu navšetvovať deti 1. - 4. ročníka.

Stretávajú sa tu v ranných a odpoludňajších hodinách kamaráti z tried a spoločne oddychujú, hrajú sa, plnia zaujímavé úlohy, pripravujú sa na vyučovanie a to všetko pod vedením milých pani vychovávateliek, vždy ochotných poradiť a pomôcť.

 

ŠKD pracuje ráno v čase od 6.00 do 7:30.00 h

V rannej prevádzke sa deti schádzajú v 1.B - 1. a 2. ročník a ostatní žiaci 3. - 9. ročníka sa schádzajú v 2.B.Pani vychovávateľka ich odvedie do šatne a potom odchádzajú do svojej triedy na vyučovanie.Po vyučovaní deti povačšine zostávajú v triedach, kde pokračuje činnosť školského klubu v odpoludňajších hodinách pod vedením pani vychovávateľky. O 16 :00 h sú žiaci v 2.B, kde je činnosť ŠKD do 17:00 h.

Školský klub detí zabezpečuje starostlivosť o deti pred  i po vyučovaní tak, aby  sa deti naučili využívať svoj voľný čas aktívne. Snažíme sa poskytovať deťom priestor pre oddych a relaxáciu, podporujeme vytváranie kamarátskych vzťahov medzi deťmi, rozvíjame záujmy a tvorivosť, poskytujeme čas na prípravu na vyučovanie.

Oddelenia ŠKD v šk. roku 2020/21

1. oddelenie 1.A  - vychovávateľka Zuzana Lacková

2. oddelenie 1.B  - vychovávateľka Renáta Hudáková

3. oddelenie 1.C  - vychovávateľka Bc.Alžbeta Sýkorová

4. oddelenie 2.A  - vychovávateľka Bc. Renáta Oravcová

5. oddelenie 2.B  - vychovávateľka Bc. Soňa Máčalová

6. oddelenie 2.C  - vychovávateľka Monika Ďurišová

7. oddelenie 3.A +3.C vychovávateľka Jana Holečková

8. oddelenie 3.B + 3.C vychovávateľka Mgr. Marcela Fabová

9. oddelenie 4.A + 4.C vychovávateľka Mgr. Iveta Janušková

10. oddelenie 4.B + 4.C Mgr. Eva Krátka / streda,štvrtok /

                           Mgr. Andrea Labáková / utorok /

                           Mgr. Jana Trembecká / pondelok, piatok/

 

AKO ZAPÍSAŤ DIEŤA DO ŠKD   

 • Dieťa sa do ŠKD prijíma  na 4 roky na základe písomnej  žiadosti podanej  zákonným zástupcom dieťaťa pri vstupe do prvého ročníka

 • O zaradení dieťaťa do školského klubu rozhoduje riaditeľ školy písomým  rozhodnutím

 • Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku

 • Zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne !

 • Príspevok  za ŠKD je možné znížiť alebo odpustiť na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa po predložení dokladu o tom , že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu

 

CIELE  ŠKD 

- zabezpečiť oddych, relaxáciu a aktívne využitie voľného času

- napomáhať formovaniu životných postojov a posilňovať osobnosť dieťaťa k      dosiahnutiu úspechu

- rozvíjať  zručnosti a tvorivost detí

- organizovať spoločné zábavné popoludnia oddelení

- záujmovú činnosť orientovať na medziľudské vzťahy - pestovať u detí priateľstvo, toleranciu, kolektívne cítenie, povzbudzovať ich a pestovať úprimnosť a čestnosť – nájsť si svoje miesto v kolektive

- umožniť deťom v rámci prípravy na vyučovanie individuálnym prístupom a formou didaktických hier vypracovať si DÚ a pripraviť sa hravou formou na ďalšie vyučovanie

- predstaviť výsledky práce na verejnosti - vystúpenia, výstavky prác, darčeky, publikačná činnosť

 

Tematické oblasti výchovy 

 Hlavnou činnosťou ŠKD je rekreačnou  a relaxačnou činnosťou prispieť k regenerácii ps. a fyzických síl detí a prípravou na vyučovanie pomôcť deťom a rodičom pripraviť sa na ďalší deň bez stresu.

Výchova  sa samozrejme i naďalej  v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach:

vzdelávacia,spoločensko-vedná,esteticko-kultúrna,prírodovedno- environmentálna, telovýchovná, pracovno – technická, hudobná, regionálna, dopravná

Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy: rozumovú, mravnú, zdravotnú a výchovu k rodičovstvu.

Po obsahovej stránke je výchova mimo vyučovania v ŠKD zameraná na tieto činnosti:

 

Relaxačná  činnosť   

-uskutočňuje sa bezprostredne po vyučovaní, je pokojná,duševne a pohybovo nenáročná. Optimálnym riešením odpočinku je voľba činnosti deťmi podľa individuálnych potrieb. Najviac preferované sú kolektívne, stolové a námetové hry, hry so stavebnicami, počúvanie hudby, voľný výtvarný prejav, čítanie a sledovanie rozprávok, neformálne rozhovory, počúvanie rozprávok z CD, práca s knihou a detskými časopismi.

 Rekreačná  činnosť  

-       je nevyhnutná na regeneráciu  duševných síl, odreagovanie a odstránenie únavy z vyučovania. Prebieha spravidla na školskom dvore alebo v telocvični. Hlavnou zložkou tejto činnosti sú rôzne pohybové hry, súťaže, loptové hry,  prírodovedné, turistické a dopravné vychádzky, skrývačky a naháňačky.

   Príprava na vyučovanie  

-      je zameraná na systematické a pravidelné plnenie školských povinností, na upevnenie učiva hravou formou pomocou didaktických hier. Deti sú vedené k samostatnosti pri práci,sústredenosti, dbá sa na grafickú úpravu písma, šetrné zaobchádzanie so školskými pomôckami, učia sa poriadku v lavicích.

Výchovno-zdelávacia činnosť v ŠKD je organickou súčasťou výchovno-vdelávacej činnosti školy.  Pri každej činnosti nezabúdame na samoobslužnú činnosť, uplatnenie detskej aktivity, iniciatívy, tvorivosti, zameriavame sa na starostlivosť o osobnú hygienu dieťaťa a hygienu prostredia.Naďalej budeme pracovať na rozvoji celej osobnosti dieťaťa .

Záujmová činnosť   

-      je dôležitou súčasťou obsahu výchovy mimo vyučovania. Slúži na rozvoj schopností a zručností detí. Realizuje sa na základe ich záujmov a potrieb. Zameriava sa na rozvoj prírodovednej, spoločenskovednej, estetickej, pracovnej, telovýchovnej, hudobnej, regionálnej  a dopravnej činnosti.

 

 Každá pani vychovávateľka bude pracovať podľa osobného celoročného rámcového plánu a týždenného plánu, ktorý zahŕňarekreačné  a relaxačné cvičenia, prípravu na vyučovanie, didaktické hry a záujmové činnosti. Využívajú ponuky aktivít mestskej knižnice, múzeí, inštitúcií, združení a pod.

 

 

 

                 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032/6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032/6520544

Fotogaléria