Program: SRDCE NA DLANI

 

SRDCE NA DLANI

- je to preventívny program  sociálno-emocionálneho učenia proti agresii a násiliu v materských a základných školách

Program je zameraný na sociálno - emocionálny a morálny vývin detí proti násiliu, ktorý pomáha riešiť agresiu, násilie, šikanovanie, týranie, hyperaktivitu a introverziu. U detí rozvíja empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie, dobré sociálne vzťahy, súdržnosť v triede a spoluprácu rodiny a školy.

- Motto programu: " Pozerajme nie na to, čo nás rozdeľuje, ale na to, čo nás spája "

- Cieľ programu:

1. Nácvik empatie - deti sa naučia identifikovať vlastné pocity a pocity iných ľudí, pochopiť názory iných ľudí, akceptovať ich a empaticky reagovať na správanie iných.

    Empatia je považovaná za hlavný prvok emocionálnej inteligencie a emocionálnej kompetencie.

2. Ovládanie impulzivity a riešenie problémov - deti sa naučia uplatniť stratégiu na riešenie problémov v soc. situáciách a nacvičia si zručnosti dobrého správania sa v kolektíve.

3. Zvládnutie hnevu - deti sa naučia uvedomiť si pocity hnevu a uplatniť techniky dobrého správania s cieľom upokojiť sa a premýšľať.

Prečo – sociálne a emocionálne zručnosti sú dôležité pre zdravý vývin                                                              dieťaťa

Program bol zakúpený vďaka podpore z charitatívneho fondu LION z programu ING Šanca pre deti  od SOCIA - nadácie na podporu sociálnych zmien.

Výsledky aplikačného programu v zahraničných školách

Program:

- zvyšuje školskú úspešnosť žiakov

- skvalitňuje sociálne správanie žiakov

- znižuje agresivitu u detí

- učí žiakov poskytnúť emocionálnu podporu a pomoc iným

- znižuje úroveň agresie

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
  • 032/6521012

    Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
    032/6520544

Fotogaléria