Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Dejepis Geografia DEJ/GEG
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Terapeuticko - korekčné cvičenia TKC
Tvorivé čítanie a písanie CPT
Tvorivé zručnosti TIZ
Vlastiveda VLA
Výchova umením VYM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2022.0.1363 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2022

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
    Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
  • 032/6521012

    Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
    032/6520544

Fotogaléria