• Rodičovské kontá

  Od 12. 10. 2020

  Upozorňujeme rodičov, že od 12. 10. 2020 boli zriadené rodičovské kontá v aplikácii Edupage. Prístupové údaje do vášho konta vám boli odoslané na vašu mailovú adresu, ktorú ste zadali škole.

 • Zápisnica ZRŠ – október 2020

  1. Správa o hospodárení za školský rok 2019-2021

              Správu o hospodárení nájdete nižšie. Je potrebné vyjadriť súhlas/nesúhlas hlasovaním cez rodičovské konto v Edupage do 18. 10. 2020.

   

  2. Návrh rozpočtu na školský rok 2020-2021

              Návrh rozpočtu nájdete nižšie. Je potrebné vyjadriť súhlas/nesúhlas hlasovaním cez rodičovské konto v Edupage do 18. 10. 2020.

   

  3. Návrh členského poplatku ZRŠ

              Návrh členského poplatku v školskom roku 2020/2021 je 10€ na rodinu. Poplatok sa platí triednemu učiteľovi najstaršieho dieťaťa. Je potrebné vyjadriť súhlas/nesúhlas s výškou poplatku hlasovaním cez rodičovské konto v Edupage do 18. 10. 2020. Poplatok uhraďte cez triedneho učiteľa od 14. 10 do 28. 10. 2020.

   

  4. Voľba triedneho dôverníka

              Vzhľadom k aktuálnej situácii nie je možné stretnutie rodičov formou triednych schôdzí, teda ani nie je možné zvoliť nových triednych dôverníkov na tento školský rok. Triedni dôverníci zvolení v minulom školskom roku, budú pokračovať aj v tomto školskom roku. Nové voľby môžu prebehnúť iba v prípade, ak sa zmení epidemická situácia a prijaté opatrenia to umožnia. Momentálne nie je ani možné zvolanie zasadnutia výboru ZRŠ zložené z triednych dôverníkov.

 • Opatrenia od 12. 10. 2020

 • Návšteva knižnice

  Aby sme vzbudili u detí záujem o čítanie, snažíme sa pripravovať pre ne rôzne aktivity spojené s čítaním. Jednou z takýchto akcií bola i návšteva knižnice deťmi 2.C triedy na pobočke Dlhé Hony. Využili sme sprievodný program, ktorý niesol názov Malá bosorka. Týkal sa knihy, ktorú deti dôverne poznali.  Počuli ju na hodinách výtvarnej výchovy, keď im ju čítala pani učiteľka ešte v prvom ročníku a niektoré deti si ju potom aj samé prečítali. Teraz si znovu vypočuli úryvok v podaní pracovníčky knižnice a potom vykonávali rôzne aktivity podľa pokynov – odpovedali na otázky, využívali prvky dramatickej a hudobnej výchovy na napodobnenie dažďa a maľovali spoločný obrázok. Mnohé deti sa neskôr do knižnice vrátili a požičali si knihy na čítanie. Myslím si, že cieľ bol splnený.

 • Zber papiera

  Zber papiera

  ZRUŠENÝ /Nový termín vám bude oznámený/

   

 • Prehlásenie rodiča pri prerušení dochádzky žiaka

  Zákonný zástupca/žiak predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni /vrátane víkendov a sviatkov/  Vyhlásenie o bezinfekčnosti /nájdete po kliknutí na odkaz nižšie/. 

  Zákonný zástupca/žiak predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako 5 pracovných dní /vikendové dni a sviatky sa nezapočítavajú/ z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

 • Jeseň v ŠKD

  Aj do nášho ŠKD zavítala jeseň. Počas daždivých dní sme si spestrili program tvorením z papiera, odpadového prírodného materiálu. Svojimi výrobkami skrášľujeme nástenky nielen v oddeleniach ale aj v spoločných priestoroch našej školy.

  Práce detí z 2.,4.,5.,6.,9. a 10. oddelenia ŠKD.

 • Európsky Deň Jazykov

  September 2020 je tu a s ním i Deň Mieru, ktorý sme si so žiakmi pripomenuli 21. septembra a náš už niekoľko rokov obľúbený, Európsky Deň Jazykov. I keď tento rok 26.septembra bolo v sobotu, ani to nás nezastavilo, aby sme si nepotrápili jazyky s francúzštinou a španielčinou. Navzájom sme sa naučili trošku ruštiny či nemčiny. Naši žiaci aj učitelia opäť aplikovali heslo EU - spoloční v rozdielnosti - všetci chceme krásny a šťasný život a my učitelia, ešte nadôvažok túžime aby naši žiaci ovládali cudzie jazyky, tak dobre ako náš materinský.  

 • Biela pastelka

  V piatok 18. septembra bol na našej škole hlavný deň dobrovoľnej verejnej zbierky Biela pastelka. Podarilo sa nám vyzbierať a podporiť tento projekt sumou 294,94 €. Tímu dobrovoľníkov v zložení - Miriam Issa, Samuel Rebroš , Oliver Vojtek, ako aj všetkým prispievateľom veľmi pekne ďakujeme.

 • Čitateľská pasovačka prvákov

  Aj keď prváci ešte nevedia čítať, koncom septembra boli na návšteve v knižnici. Teta knihovníčka im v krátkosti porozprávala o knižkách, ktoré na nich čakajú. Dostali čitateľský preukaz a boli pasovaní za prváckeho čitateľa. Týmto spôsobom chcú pani učiteľky vzbudiť záujem o čítanie u malých detí. Okrem pravidelného požičiavania kníh, knižnica má pre žiakov pripravený zaujímavý sprievodný program.

 • Pomoc pre vtáky

  Presklenná spojovačka v našej škole je nebezpečná pre mnohé vtáky. Tie pri lietaní narážajú do skla, lebo nevidia žiadnu prekážku. Aby nedochádzalo k zbytočnému úmrtiu operencov, pomocnú ruku podali členovia ornitologickej poradne - Radovan Jambor a Aďa Augusta. Jedna strana okien sa polepila farebnými nálepkami vtákov, aby vtáci , najmä drozdy, nenáražali do skla. 

 • Prvý školský deň

  Po dlhých prázdninách sa 2. septembra 2020 otvorili brány školy. Tak ako v júni, aj teraz sa do školy išlo v rúškach, pri dverách povinná dezinfekcia rúk. Všetci žiaci sa stretli vo svojich triedach, plní očakávaní z nového školského roka. 

  Pre malých prváčikov bol začiatok školy výnimočný. V sprievode jedného rodiča a v rúškach stáli na školskom dvore a čakali, čo sa bude diať. Po príchode pána riaditeľa M Galka vošli do svojich tried. Tam ich privítali pani učiteľky, ktoré im rozdali učebnice a malé darčeky. Škola sa môže začať.

 • Prístup do Office 365

  Manuál pre stiahnutie a prihlásenie sa do aplikácie .

 • Usmernenie pre rodičov a žiakov v období pandémie koronavírusu

 • Biela pastelka

  V piatok 18. septembra 2020 sa uskutoční už 19. ročník celoslovenskej verejnej zbierky - Biela pastelka. Jej cieľom je upozorniť na problematiku ľudí so zrakovým postihnutím. 

  V tento deň sa do zbierky aktívne zapojí aj naša škola. Kúpou bielej pastelky za                                                       1 € môžu rodičia dobrovoľne prostredníctvom svojich detí prispieť do pokladničky našich dobrovoľníkov.

  Viac info na www.bielapastelka.sk

   

 • Pokyny pre ŠKD počas obdobia protiepidemiologických opatrení do odvolania

  •  Činnsť ŠKD bude od 02.09 2020 v čase od 06,00 h do 17,00 h
   •  ranný klub bude  od 06,00 h len pre 1. stupeň
   •  pre 2. stupeň ranný klub nefunguje

   

  • Príchd do ŠKD:
   • od 6,00 h do 6,30 h vchod od jedálne – všetci žiaci
   • od 6,30 h vchod od jedálne – triedy  1.A, 1.B, 1.C, 2.B, 2.C
   • o d 6,30 h hlavný vchod – triedy 2.A, 3. ročník, 4. ročník
  • Odchd z ŠKD:
   • odchod žiakov z ŠKD je od 13,00 hod a následne každú pol hodinu
   • čas dchodu z ŠKD uvedú rodičia na zápisnom lístku
   •  v prípade zmien dchodu dieťaťa z ŠKD je rodič povinný podať zmenu písomne do ŽK alebo slovníčka
   • žiaci odchádzajú tým vchodom, v ktorej budove sa trieda nachádza

  Rodičia majú vstup do priestorov školy zakázaný!

 • Školská jedáleň

  Zápisný lístok stravníka ŠJ pri ZŠ si môžete stiahnuť tu:

 • Voľné pracovné miesto

  Základná škola, Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín

  V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste odborného zamestnanca.

  Voľné pracovné miesto:

  odborný zamestnanec - Školský psychológ

  Termín nástupu: september 2020

  Rozsah úväzku: 100%

  Požiadavky na uchádzača: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. účinná od 15.1.2020.

  Zoznam požadovaných dokladov:

  - žiadosť o prijatie do zamestnania

  - profesijný životopis

  - doklad o vzdelaní / kópia/

  - podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane

    osobných údajov v znení neskorších predpisov

   Kontaktné informácie:

   Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať:

  - poštou na adresu: Základná škola, Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín

  - e.mailom na adresu:  zs.dlhehony@ stonline.sk

  Kontaktná osoba: Mgr. Michal Galko, riaditeľ školy

  Telefonický kontakt: 032 - 6521012

   

 • Návšteva ministra školstva

    Dňa 19.5.2020 poctil našu školu svojou návštevou v sprievode nášho pána primátora Richarda Rybníčka, minister školstva, vedy, výskumu a športu, pán Branislav Grőhling. Po krátke prehliadke priestorov našej školy, v sprievode nášho pána riaditeľa Michala Galka, sa stretol v priestoroch našej malej školskej jedálne s niektorými učiteľmi školy, s vedúcou školskej jedálne a tiež s riaditeľmi iných základných a materských škôl. Debata bola zameraná nielen na organizáciu školy  a jej prípravu pri návrate žiakov 1.-5.ročníkov 1.6.2020 do škôl, ale tiež na celkové zvládanie online výučby na našej škole. Okrem tém súvisiacich s fungovaním školy počas COVID 19, hovorilo sa aj o téme voľného výberu učebníc pre jednotlivé predmety a ročníky a ich zafinancovanie ministerstvom školstva. Pán minister i pán primátor boli otvorení všetkým názorom a pripomienkam učiteľov a riaditeľov škôl, so záujmom a celkovou empatiou sa snažili obidvaja podporiť možné návrhy alebo nájsť pre nich riešenie. Veríme, že táto návšteva nebola posledná, a že spolupráca školy, mesta a ministerstva sa bude v dobrom duchu len rozvíjať.       .

 • Aktualizácia údajov

   

  Aktuálny rozvrh na školský rok 2020/2021 nájdete v module "Rozvrh" .

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032/6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032/6520544

Fotogaléria