• Oznam

  Počas fungovania ŠKD v júli, nie je možné odhlásiť dieťa z obeda

 • Obnovenie vyučovania od 22. 6. 2020

  Informácie pre žiakov 6.-9. ročníka

  Na základe rozhodnutia ministra školstva sa od 22. 6. 2020  obnovuje vyučovanie na základných školách aj pre žiakov 6.-9. ročníka v mimoriadnom režime. 

  • Nástup žiakov na vyučovanie: štandardne ako v normálnom režime od 7:40 do 7:55 
  • Koniec vyučovania: od 12:30 do 13:30                                        

  - žiaci vstupujú do priestorov školy v ochrannom rúšku samostatne po jednom, dodržiavajú rozostupy cca 2m

  - pri prvom nástupe do ZŠ žiak /6.- 9. ročník/ predloží písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. /nájdete pod textom nižšie/.

  Bez vyhlásenia nie je možné umožniť nástup na vyučovanie.

  Režijné poplatky za školskú jedáleň a doplatok za potraviny budú  platiť tí žiaci, ktorí budú od uvedeného dátumu poberať stravu v školskej jedálni. 

  Vstup rodičov do budovy školy a školskej jedálne je zakázaný.

  Obed nebude vydávaný do obedárov. 

  Ďalšie informácie k nástupu do školy nájdete v dokumentoch pod textom.

 • Prevzatie rozhodnutí o prijatí do 1. ročníka

  Oznamujeme zákonným zástupcom detí prijatých do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021, že rozhodnutia si môžu prevziať od 11. 6. 2020 do 19. 6. 2020 v čase od 8:00 do 15:00. Rozhodnutia preberajú obaja zákonní zástupcovia po predložení občianskeho preukazu.

  Prosíme o vyplnenie dotazníka o vašom dieťati, ktorý nájdete v prílohe. Ak ho neviete vytlačiť, vyplníte ho pri preberaní rozhodnutia.

  V prípade, že si nemôžete prevziať rozhodnutie osobne, dajte nám to vedieť mailom na zapis@zsdhony.sk alebo telefonicky na t. č. 032/6521012. Následne vám ho pošleme poštou. 

 • Návšteva ministra školstva

    Dňa 19.5.2020 poctil našu školu svojou návštevou v sprievode nášho pána primátora Richarda Rybníčka, minister školstva, vedy, výskumu a športu, pán Branislav Grőhling. Po krátke prehliadke priestorov našej školy, v sprievode nášho pána riaditeľa Michala Galka, sa stretol v priestoroch našej malej školskej jedálne s niektorými učiteľmi školy, s vedúcou školskej jedálne a tiež s riaditeľmi iných základných a materských škôl. Debata bola zameraná nielen na organizáciu školy  a jej prípravu pri návrate žiakov 1.-5.ročníkov 1.6.2020 do škôl, ale tiež na celkové zvládanie online výučby na našej škole. Okrem tém súvisiacich s fungovaním školy počas COVID 19, hovorilo sa aj o téme voľného výberu učebníc pre jednotlivé predmety a ročníky a ich zafinancovanie ministerstvom školstva. Pán minister i pán primátor boli otvorení všetkým názorom a pripomienkam učiteľov a riaditeľov škôl, so záujmom a celkovou empatiou sa snažili obidvaja podporiť možné návrhy alebo nájsť pre nich riešenie. Veríme, že táto návšteva nebola posledná, a že spolupráca školy, mesta a ministerstva sa bude v dobrom duchu len rozvíjať.       .

 • Zoznam prijatých detí do 1. ročníka

  Pozor zmena !!!

  Na základe zápisu žiakov do 1. ročníka, konaného 20. a 21. 4. 2020 budú prijatí nasledovní žiaci /podľa kódov, ktoré ste obdržali na zápise/:

  101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 173

  Ďalší prijatí žiaci:

  125, 131, 154, 155, 174, 176, 177

  Momentálne je zoznam prijatých žiakov kompletný. Ak niektoré z prijatých detí nenastúpi do našej školy /zmena vašej voľby/, prosím dajte nám vedieť, aby mohli byť prijatí ďalší uchádzači.

  Informácie k vydávaniu rozhodnutí o prijatí budú zverejnené neskôr. 

   

 • Klasifikácia v 2. polroku školského roka 2019/2020

  Na základe usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, ktoré vydal minister školstva dňa 20. apríla 2020, riaditeľ školy, po prerokovaní v pedagogickej rade, rozhodol o spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov nasledovne:

  a) žiaci 1. ročníka - budú hodnotení slovným hodnotením;

  b) žiaci 2. - 4. ročníka - vo všetkých predmetoch nebudú klasifikovaní a budú hodnotení slovom: absolvoval/ absolvovala alebo slovom neabsolvoval/ neabsolvovala;

  c) žiaci 5. - 9 ročníka - budú klasifikovaní v predmetoch: matematika, slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk.

  V ostatných predmetoch nebudú klasifikovaní a budú hodnotení slovom: absolvoval/ absolvovala alebo slovom neabsolvoval/ neabsolvovala;

                     

 • Zmena náboženskej a etickej výchovy

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že žiadosť o zmenu vyučovania náboženskej a etickej výchovy na školský rok 2020/2021 je potrebné podať do 15. 5. 2020 mailom na adresu zs.dlhehony@stonline.sk , prípadne papierovou formou do poštovej schránky pri vchode do školy.

  V žiadosti uveďte meno zákonného zastupcu, meno, triedu a dátum narodenia žiaka, dátum podania žiadosti a /v prípade papierovej formy/ podpis zákonného zástupcu.

 • ŠKD ZŠ Dlhé Hony Facebook

  Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín oznamuje, že zriaďuje na sociálnej sieti Facebook stránku pod názvom: ŠKD ZŠ Dlhé Hony. 

   

  Na uvedenej stránke si deti aj rodičia budú môcť pozrieť inšpirácie na trávenie svojho voľného času v domácom prostredí, ktoré tam budú pridávať Váš ambasádor a Vaše vychovávateľky. Na zriadenie prístupu stačí požiadať o prijatie do skupiny na stránke facebooku: skupina ŠKD ZŠ Dlhé Hony

  viď odkaz nižšie

  Prístup na stránku je na princípe dobrovoľnosti. 

  Tešíme sa na Vás!!!

   

 • Oznam

  Platba príspevkov

  Mesto Trenčín oznamuje zákonným zástupcom, aby z dôvodu prerušenia vyučovania na školách až do odvolania dočasne pozastavili platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských zariadení.

  Pozastavenie platieb sa týka:

  • príspevku na činnosť v školskom klube detí
  • príspevku na režijné náklady v školskej jedálni

  Zrealizované platby za obdobie prerušeného vyučovania budú presunuté do obdobia po opätovnom otvorení škôl a školských zariadení. O povinnosti platiť príspevky po obnovení vyučovania budeme vopred informovať.

 • Oznam

  Na základe rozhodnutia MŠ SR a krízového štábu boli prijaté nasledujúce opatrenia:

  - školy zostávajú zatvorené až do odvolania

  - ruší sa Testovanie-9 pre tento školský rok

  - prihlášky na stredné školy sa podávajú do 15. mája, nevyžaduje sa potvrdenie od lekára

  - prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna

  - zápis do prvého ročníka prebehne bez osobnej účasti detí od 15. do 30. apríla (bližšie info zverejníme na našej webstránke).

 • Darovanie 2% daní za rok 2019 súčasná situácia nemení

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  opäť máte možnosť 2 %  svojich  daní z minulého roka darovať  tam, kam  chcete Vy. Ak chcete podporiť aktivity školy, venujte tieto  prostriedky  Združeniu rodičov  Základnej školy Dlhé Hony. Získané  prostriedky budú použité v plnej miere  na aktivity Vašich detí:  mimoškolská činnosť, cestovné na súťaže, príspevok na lyžiarsky výcvik a školu v prírode, pracovné zošity, odmeny pre úspešných  žiakov .....  

  Vás to nestojí nič, Vaše deti získajú veľa.  Ďakujeme za Vaše deti!                

                                                                     Vaše združenie rodičov

 • Oznam

  Milí rodičia a žiaci,

  skúsme hravou a zábavnou formou, bez stresu z testov a domácich úloh, skúšania, spríjemniť obdobie, ktorému musíme  momentálne všetci čeliť.

  Z dôvodu prerušenia školskej dochádzky na zatiaľ dobu neurčitú, si Vás dovoľujeme informovať o možnosti domáceho vyučovania interaktívnou a zábavnou formou a čo je najdôležitejšie bez spolupráce zo strany rodičov. Chceme dať do pozornosti nami otestované a overené nižšie uvedené vzdelávacie portály, ktoré nie sú určené na vypracovávanie domácich úloh ale hlavne zaujímavým a hravým spôsobom na upevnenie učiva.

  1. www.alfbook.sk, heslo: ucimesadoma

  2. www.bezkriedy.sk

  3. www.aitec.sk

  Všetky potrebné informácie k súčasnej situácii, zaujímavé tipy, námety ... nájdete na www.ucimenadialku.sk

   

 • OZNAM

  Informácie k prerušenému vyučovaniu

  Vážení rodičia, milí žiaci

  vzhľadom k aktuálnej zložitej situácii, ktorá u nás nastala Vás žiadame, aby ste sledovali aktuálne dianie  a pravidelne navštevovali našu iinternetovú stránku. Nedokážeme predpokladať dokedy bude tento stav trvať. Úlohy na samoštúdium na najbližšie dni žiakom boli poskytnuté posledný deň vyučovania. Ďalšie úlohy a materiály nájdete na na našej stránke po prihlásení na portál EduPage, prípadne podľa inštrukcií učiteľov.  

  V prípade, že nemáte prihlasovacie údaje / a nezmenili ste si heslo/ môžete o ne požiadať mailom na adrese zs.dlhehony@stonline.sk, kde uvediete meno, triedu a dátum narodenia žiaka. 

 • Oznámenie o prerušení vyučovania

  Opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu

  POZOR!

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania.  V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky našej školy.

   

   

   

   

 • Testovanie 9

  TESTOVANIE 9- zrušené

  1. 4. 2020

   

 • Talent ŠKD

  Svoj talent v speve, tanci, kúzelníctve predvádzali štvrtáci v ŠKD tretiakom. Tretiaci ako porota vybrali za najlepší tanec Nelku Rindzákovú, Vivien Padovú a Gigi Gottschalovú . Za triky s kartami Naty Mrázovú a za gymnastiku Lenku Kocianovú. O týždeň si úlohy triedy vymenili a tretiaci súťažili. Cenu za najlepší tanec získal Kristián Doktor. 

 • Karneval

  Vo februári sa v školskej telocvični stretlo obrovské množstvo detí v maskách. Spoločne si zatancovali, zabavili sa a za svoju nápaditosť dostali sladkú odmenu.

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  I.kategória - poézia

  1. Nikola Suchá 4.B

  2. Genevieve Gotshal 4.B

  3. Nela Hnáthová 2.A

  I.kategória – próza

  1. Lujza Kyselicová 4.B

  2. Ema Pašková 3.C

  3. Lenka Kocianová 4.C

  II.kategória – poézia

  1. Ctibor Karol Strmenský 6.B

  2. Jakub Švajda 5.C

  3. Sofia Galbová 5.C

  II.kategória – próza

  1. Angelica Glosíková 5.C

  2. Liana Beďačová 5.B

  3. Hanka Oravcová 5.C

      Margaréta Hrnčárová 5.B

  III. kategória -  poézia

  1. Matej Alex Gablík 9.B

  2. Filip Bartko 8.A

  III.kategória – próza

  1. Emília Škvareninová 8.A

  2. Zuzana Rybníčková 7.C

  • pripravovali  Mgr. R. Fabová, PaedDr.Miroslava Kaliňáková, Mgr.Andrea Mandelíková

  Členovia poroty:

  1.kategória: Eva Krátka, Miriam Masaryková, Šárka Šicková, Jana Trembecká, Naďa Oravcová, Lucia Pernisová

  2. a 3.kategória: Miroslava Kaliňáková, Renáta Fabová, Andrea Mandelíková, Jana Valtová

 • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

  2. miesto Tomáš Otrubčák 8.C

  4. miesto Simona Garaiová 7.C

  5. miesto Matúš Martiška 7.C

  5. miesto Eliška Mitýľová 6.C

  6. miesto Matej Gašpar 6.B

  5. miesto Nikol Samáková 9.C

  6. miesto Matej Alex Gablík 9.B

  B L A H O Ž E L Á M E !

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín
  Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín
 • 032-6521012

  Školská jedáleň - odhlasovanie obedov
  032-6520544

Fotogaléria